Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

161)  ttaletvuak (09.03.2018 14:28)

where to order cialis online safe <a href="http://missreplicawatches.com">cheap cialis </a> how long does it take for cialis to work <a href="http://missreplicawatches.com">buy cialis</a> buy cialis http://missreplicawatches.com

162)  ptaletgkcc (09.03.2018 21:03)

where to buy herbal viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">generic viagra pills </a> viagra 50 mg versus 100 mg <a href="http://istanbulexpressonline.com">order viagra pills</a> viagra for men http://istanbulexpressonline.com

163)  Terrylibly (09.03.2018 23:30)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#698>viagra without prescription</a> <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7417>viagra without a doctor prescription</a>

164)  ptaletrvsh (10.03.2018 02:40)

famale viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra online prescription </a> when will a generic viagra be available <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra canada</a> buy generic viagra http://istanbulexpressonline.com

165)  etaletsgdi (10.03.2018 09:15)

do women use viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra pills online </a> sophie viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">order generic viagra</a> viagra online http://istanbulexpressonline.com

166)  htaletckbe (10.03.2018 18:55)

benefits of cialis <a href="http://missreplicawatches.com">order cialis online canada </a> tadalafil generic vs cialis <a href="http://missreplicawatches.com">buy cialis online cheap</a> generic cialis http://missreplicawatches.com

167)  Michaelzok (10.03.2018 20:40)

generic Viagra <a href=http://viagra-generics.us/#8189>buy generic viagra</a> buy generic Viagra <a href=http://viagra-generics.us/#1441>generic viagra</a>

168)  Michaelzok (11.03.2018 00:23)

generic Viagra available <a href=http://viagra-generics.us/#1620>viagra generic</a> Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#1998>buy generic viagra</a>

169)  Terrylibly (11.03.2018 03:29)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7969>viagra without a doctor prescription</a> <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5291>viagra without a doctor prescription</a>

170)  btaletywpe (11.03.2018 03:30)

funny viagra stories <a href="http://janxie.com">cheap viagra </a> buy viagra soft <a href="http://janxie.com">viagra 100mg</a> generic viagra http://janxie.com

171)  Terrylibly (11.03.2018 04:35)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2528>viagra without prescription</a> <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#707>viagra without prescription</a>

172)  vtaletciti (11.03.2018 06:25)

cialis tadalafil 5mg <a href="http://skyrank.com">cialis pill </a> what is cialis 20mg used for <a href="http://skyrank.com">generic cialis canada</a> cialis pills http://skyrank.com

173)  ztaletwmaj (11.03.2018 14:29)

what is sex on viagra like <a href="http://istanbulexpressonline.com">discount viagra </a> viagra com <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra pills online</a> natural viagra pills http://istanbulexpressonline.com

174)  wtaletewue (11.03.2018 17:33)

cialis canada online pharmacy <a href="http://skyrank.com">cialis online pharmacy </a> where can i buy cheap cialis <a href="http://skyrank.com">generic cialis canada</a> cialis pills online http://skyrank.com

175)  rtaletjact (12.03.2018 01:22)

side effects of generic viagra <a href="http://mphasset.com">viagra coupons </a> buy viagra cheap <a href="http://mphasset.com">viagra cost per pill</a> viagra online canada http://mphasset.com

176)  ytaletbxtf (12.03.2018 05:32)

what happens if i take cialis <a href="http://motechautomotive.com">generic cialis online pharmacy </a> cialis bathtub <a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis online</a> cheap cialis http://motechautomotive.com

177)  Terrylibly (12.03.2018 06:26)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3239>viagra without a doctor prescription</a> <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6339>viagra without prescription</a>

178)  Terrylibly (12.03.2018 07:49)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9892>viagra without prescription</a> <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2538>viagra without prescription</a>

179)  ktaletcqid (12.03.2018 13:34)

the side effects of viagra <a href="http://mphasset.com">discount viagra pills </a> generic viagra india <a href="http://mphasset.com">order viagra</a> viagra pills http://mphasset.com

180)  dtaletmhre (12.03.2018 22:00)

how to get a cialis prescription online <a href="http://psychologytweets.com">order cialis online canada </a> what is better viagra or cialis <a href="http://psychologytweets.com">buy generic cialis online</a> generic cialis canada http://psychologytweets.com

181)  qtaletvirw (13.03.2018 08:28)

can you last longer with viagra <a href="http://mphasset.com">cheap viagra 100mg </a> max dose viagra <a href="http://mphasset.com">order viagra</a> viagra 100mg http://mphasset.com

182)  Terrylibly (13.03.2018 12:45)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1826>viagra without prescription</a> <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7640>viagra without prescription</a>

183)  Michaelzok (14.03.2018 02:12)

generic Viagra pills <a href=http://viagra-generics.us/#3683>generic viagra</a> generic Viagra available <a href=http://viagra-generics.us/#9562>viagra generic</a>

184)  Elizabeth Bell (14.03.2018 05:49)

hEeMM9XxDP Wall http://2ejhe.com/#cZQ1XhCIc-TPs cZQ1XhCIc, <a href="http://nhxk1.com">GK7ILZb06l</a>, [url=http://43tts.com]knbSKJaind[/url], [oPnIXy8X](http://geqki.com "oPnIXy8X"), [http://mr0la.com DRsnl6D0BgLI],

185)  Terrylibly (14.03.2018 21:43)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7282>viagra without prescription</a> <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1945>viagra without prescription</a>

186)  Terrylibly (14.03.2018 23:19)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4922>viagra without prescription</a> <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4494>viagra without prescription</a>

187)  ctaletekst (17.03.2018 17:53)

uses of cialis <a href="http://rabbitinahat.com">order cialis online </a> cialis questions <a href="http://rabbitinahat.com">cheap cialis online</a> cialis canada http://rabbitinahat.com

188)  Robertcup (17.03.2018 17:57)

viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3818>viagra on line no prec</a> viagra without doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9745>viagra without a doctor prescription</a>

189)  Thomasdep (18.03.2018 00:33)

Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#2508>generic viagra</a> Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#8292>viagra generic</a>

190)  Thomasdep (19.03.2018 05:31)

generic Viagra pills <a href=http://viagra-generics.us/#4318>generic viagra</a> Sildenafil citrate <a href=http://viagra-generics.us/#9129>buy generic viagra</a>

191)  ytaletldph (19.03.2018 20:37)

order cialis online uk <a href="http://motechautomotive.com">cialis price </a> walmart cialis <a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis online</a> cheap cialis online http://motechautomotive.com

192)  utaletodfr (23.03.2018 18:58)

viagra cialis online canada <a href="http://rebeccaharrell.com">buy cialis uk </a> cialis cupon <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis in usa</a> cheap cialis sale online http://rebeccaharrell.com

193)  xtaletchvq (24.03.2018 00:22)

how to get cialis prescription from your doctor <a href="http://cialisyugs.us">buy cialis online canada pharmacy </a> cost of cialis vs viagra <a href="http://cialisyugs.us">generic cialis no prescription</a> buy cialis canadian pharmacy http://cialisyugs.us

194)  mtaletbevj (25.03.2018 13:43)

buy cialis now <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis price </a> canadian pharmacy cialis 5 mg <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis online canada cheap</a> best online cialis http://rebeccaharrell.com

195)  ctaletvadc (25.03.2018 18:33)

buying cialis online forum <a href="http://cialisonl1ne.us">non prescription cialis online pharmacy </a> cialis orange pill <a href="http://cialisonl1ne.us">cialis online no prescription</a> cialis pill http://cialisonl1ne.us

196)  mtaletinef (26.03.2018 01:06)

viagra usa online <a href="http://viagraigow.us">buy viagra from canada </a> what is herbal viagra <a href="http://viagraigow.us">cheap viagra europe</a> order viagra using paypal http://viagraigow.us

197)  btaletlbyz (27.03.2018 20:12)

does viagra work for all men <a href="http://janxie.com">generic viagra sildenafil </a> viagra direct <a href="http://janxie.com">viagra for sale online cheap</a> generic viagra online usa http://janxie.com

198)  ktaletzmgz (28.03.2018 02:23)

cialis india online pharmacy <a href="http://chabuycialis.com">order 5mg cialis </a> cialis food <a href="http://chabuycialis.com">buy cialis overnight delivery</a> how to order cialis online http://chabuycialis.com

199)  rtaletdaut (28.03.2018 04:02)

generic cialis paypal <a href="http://psychologytweets.com">buy cheap cialis uk </a> cialis picture <a href="http://psychologytweets.com">generic cialis cheapest price</a> mail order viagra cialis http://psychologytweets.com

200)  ntaletmdwq (28.03.2018 10:44)

does cialis cause high blood pressure <a href="http://cialisyugs.us">generic cialis online pharmacy </a> picture of cialis <a href="http://cialisyugs.us">order generic cialis online</a> cialis 5 mg http://cialisyugs.us

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek