Léčba homosexuality související s kongenitální adrenální hyperplazií

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/lecba-homosexuality-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

Téma léčby či údajné neléčitelnosti homosexuality otevřu poněkud netradičním způsobem. Nebudu se snažit pokrýt celé spektrum problematiky, ale proberu poruchu, se kterou je homosexualita úzce spojena a která obecně naznačí, že homosexuality lze vědecky zkoumat i léčit. Aby bylo zřejmé, s jakým typem tvrzení vedu polemiku a že se nejedná o protivníka vymyšleného, uvedu nejprve jeden konkrétní příklad.

V oficiálních dokumentech Ministerstva školství se běžně dočítáme, že homosexualitu nelze léčit. Například v materiálu „Problematika dětské pornografie a její prevence ve škole“ (2003) uvádí autoři kapitoly o homosexualitě, Petr Kaňka a Andrea Scheansová:

„Homosexualita bývá definována jako „trvalá citová a erotická preference osob stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nezvolený stav, charakterizovaný tím, že jeho nositel je pohlavně přitahován a vzrušován převážně či výlučně osobami stejného pohlaví“ (Pondělíčková, Brzek 1992).“
„Ačkoli přesná příčina není stále zcela jasná, o neléčitelnosti této odchylky již není pochyb.“ http://andreascheansova.cz/wp-content/uploads/2013/02/problematika-detske-pornografie-a-jeji-prevence-na-skole.pdf

Pokud autoři trvají na striktní definici, v té podobě, že homosexualita je celoživotní - neměnný – neléčitelný stav, tak by museli především radikálně slevit z 2 – 5 % homosexuálů v populaci, které sami uvádějí, či z obvykle používaných 4 %. Dostali by se potom na hodnoty okolo 1 %, což ale z taktických důvodů nečiní, protože by tím snižovali význam homosexuální komunity a důležitost řešení jejích problémů. Skutečným zastoupením homosexuálů v populaci se zabývám v článku „Mýtus 4 %“.

Další problém však mají v tom, že dnes již známe konkrétní druh nemoci, která často vede k homosexualitě a kterou nejen že lze léčit, ale ona se již několik let skutečně léčí. Tato nemoc se jmenuje Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) a navzdory tomu, že se vyskytuje poměrně vzácně, v Čechách zhruba u jednoho dítěte z 10.000, se jí dostalo značné mediální pozornosti. Homosexuální komunita totiž na jakoukoli zmínku o léčitelnosti reaguje velmi podrážděně. Důvodů je více a jedním z nich je (byť to asi není ústřední důvod) nepochybně děs gayů nad hrozbou omezení přísunu pubertálních chlapců a mladých mužů, kteří jsou mezi gayi nejvyhledávanějším artiklem. Uvedu zde dvě ukázky takové nervózní reakce, které potvrzují, že léčba homosexuality, konkrétně lesbianismu spojeného s kongenitální adrenální hyperplazií je možná, již několik let probíhá a je v homosexuální komunitě vnímaná jako vážná hrozba. První z nich je článek Davida Barrebyho „Úsvit anti-gay eugeniky?“, který doprovodil obrazem Gustava Doré Vyhnání Ismaela a jeho matky:

The Dawn of Anti-Gay Eugenics?

David Berreby August 18, 2010

Léčba homosexuality 01

Expulsion of Ishmael and His Mother by Abraham

Jako další ukázku ještě uvádím výřez ze stránky butch a dyke leseb, kde vidíme v nadpisu dramatické výkřiky znepokojení jako:

Eliminace lesbianismu a butchismu u žen

Toto je velmi znepokojující a hrozba pro všechny ženy, dyke i butch!!!

Sexuologové léčí těhotné ženy experimentálním lékem kvůli prevenci lesbianismu
Léčba homosexuality 02
ZDROJ

Kongenitální adrenální hyperplazie je onemocnění, které vede k nadprodukci mužských pohlavních hormonů a tím k maskulinizaci (pomužštění) dívek. Popisem nemoci samotné se zde nebudu zabývat, protože jej lze snadno najít na celé řadě stránek, např. konkrétně ve vztahu k této problematice.

Léčba kongenitální adrenální hyperplazie se provádí i v Čechách, jak popisuje např. doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. z 2. dětské kliniky v Praze – Motole:

4. 4. Prenatální diagnostika 
má významné místo při další graviditě u rodin se známým výskytem kongenitální adrenální hyperplázie (CAH). Prenatální léčba pomocí dexametazonu podávaného matce umožňuje zmírnit virilizaci genitálu u postiženého ženského plodu. Efektu lze dosáhnout jen tehdy, pokud je léčba zahájena co nejdříve po průkazu gravidity (v ideálním případě již mezi 3.-4. týdnem). Za méně rizikovou než odběr choriových klků se v prenatální diagnostice pokládá časná amniocentéza (na některých pracovištích možná již v 11. týdnu gravidity). Kromě karyotypu se provádí cílené stanovení HLA či DNA analýza k detekci CAR. Při časné amniocentéze lze vyšetřit nejen buňky, ale též stanovit koncentraci 17a-hydroxyprogesteronu, testosteronu a případně i dalších steroidů v plodové vodě. U mužských plodů a u ženských nepostižených plodů se prenatální léčba ukončuje, u postižených ženských plodů léčba pokračuje až do porodu.
ZDROJ

Léčba dexametazonem je kontroverzní nejen proto, že jsou při ní uváděna zvýšená rizika rozštěpu patra a dalších poruch, ale především právě proto, že v jejím důsledku z jedince postiženého CAH s ženskou chromozomální výbavou XX vyroste typická dívka a ne (částečně) maskulinizovaná lesba (jen někdy).

Samozřejmě se zatím jedná jen o malý zlomek populace leseb, ale vyvrací kategorické tvrzení, že homosexualitu nelze léčit. Na tomto příkladu vidíme, jak je nesmyslná, až směšná argumentace, kterou nám zde představuje výrok Kaňky a Scheansové z publikace Ministerstva školství: „Ačkoli přesná příčina není stále zcela jasná, o neléčitelnosti této odchylky již není pochyb.“ Co když jsou některé typy homosexuality způsobené nadbytkem, nebo naopak nedostatkem pohlavních hormonů v některých fázích nitroděložního vývoje? Nebo vlivem netypické exprese genů v důsledku epigenetických značek? Je vůbec možné tvrdit, že je nějaká nemoc či porucha neléčitelná? Zejména v době, kdy máme zmapován lidský genom a medicína zaznamenává rychlé pokroky v léčbě spousty nemocí, se kterými si dřívější lékaři nevěděli rady?

Samozřejmě že problematika je nesmírně komplexní a stále jen málo probádaná. Avšak absurdita výroku, ve kterém Kaňka a Scheansová tvrdí, že příčina není stále přesně známá a zároveň suverénně prohlašují, že o neléčitelnosti již není pochyb, je zjevná i bez odborných znalostí embryologie, endokrinologie a dalších oborů. Taková tvrzení jsou dnes prezentována v materiálech pro školy zcela běžně a to že zní z úst těch, kteří se s oblibou zaštiťují nejnovějšími poznatky vědy, není vůbec překvapivé.

Pro zajímavost uvedu ještě další příklad, tentokrát mužské homosexuality, která není léčena, ale odstraňována z populace eugenickým programem potratů na základě prenatální diagnostiky. Jedná se o syndrom XYY, též nazývaný Jacobsův syndrom, nebo syndrom supermuže. Syndrom supermuže se mu říká proto, že tito lidé mají dva mužské pohlavní chromozomy Y místo jednoho. Podrobnější informace o výskytu homosexuality u takto postižených mužů se těžko hledají, ale např. ve starší publikaci Johna Moneyho se uvádí, že z šestnácti mužů, u kterých byla známa jejich sexuální orientace bylo 7 bisexuálních, 7 homosexuálních a 2 heterosexuálních. ZDROJ

Podle studie z roku 2006 je ve Spojených státech 57% XYY mužů odstraňováno z populace pomocí potratů.

Zatím jsem nezaznamenal projevy zděšení ze strany homosexuální komunity nad tímto útokem proti vlastní komunitě. Buď si toho dosud nevšimli, nebo se tomuto tématu úzkostlivě vyhýbají. Je totiž určitou ironií osudu, že stoupenci potratů a homosexuality se rekrutují z těch samých kruhů a navíc mnozí potratáři měli zároveň blízko k eugenice. (Z průhledných důvodů se po II. světové válce k eugenice obvykle nehlásí, nebo pro to používají jiné termíny, než například eugenické potraty.)

Pokrytectví všech, kteří s podivuhodnou sebejistotou prohlašují, že homosexualitu nelze léčit vyšlo najevo například při sporu o výzkum homosexuálních ovcí na Oregonské univerzitě v roce 2006, ve kterém se výrazně angažovala též lesba Martina Navrátilová. Cituji z článku:

„Tenistka Martina Navrátilová se postavila do čela boje proti výzkumu homosexuálních ovcí na Oregonské universitě. Ta zjišťuje, jak lze homosexuální sklony ovcí potlačovat. Američtí homosexuálové se obávají, že by se výsledky mohly použít při potlačování homosexuality u lidí."

Lavinu protestů spustila právě Navrátilová, která už desítky let bojuje za práva homosexuálů, ale je také členkou radikální organizace na ochranu zvířat Peta. V otevřeném dopise obvinila biologa Charlese Roselliho, že jeho pokusy mohou vyústit k "metodě umělého ovlivňování sexuální orientace".

„Pokud by se skutečně podařilo nalézt biologické důvody homosexuality, mohli by se konzervativní zákonodárci pokoušet měnit homosexuální sklony u nedospělých jedinců, uvedl jeden z právníků Andrew Sullivan. Ba co více, mohlo by podle něj docházet i k protihomosexuálním genetickým zásahům.“

Kam asi zmizela sebejistota ideologů homosexuality, že je tato porucha neléčitelná? Ti zasvěcenější samozřejmě dobře ví, že taková prohlášení jsou holým nesmyslem. Jejich sebejistota spočívá spíše v tom, že v okruhu západního světa mají tak drtivou mocenskou převahu, že si mohou s klidem dovolit současně tvrdit, že homosexualitu nelze léčit a zároveň vést zastrašovací kampaně proti vědcům, z jejichž výzkumů by mohly poznatky umožňující léčbu vzejít. Současný člověk je ideálně připraven všeprostupující filosofií relativismu akceptovat vzájemně se vylučující tvrzení jako pravdivá a ani po souvislostech příliš nepátrat.

Díky enormní síle homosexuální lobby je od vyřazení homosexuality ze seznamu nemocí obtížné získávat granty na výzkum homosexuality, který by mohl vést k publikaci nějakých nežádoucích faktů. Stoupenci homosexuality dobře ví, že vědecký výzkum nemohou úplně zastavit, ale i tak se jej snaží alespoň brzdit. Bohužel jsou v tom dost úspěšní.

V závěru bych se chtěl omluvit všem lidem, kteří v sobě nesou syndrom CAH nebo XYY, i jejich rodičům, za zjednodušené a bezskrupulózně uváděné informace o těchto syndromech. Proto znovu zdůrazňuji, že přesný popis těchto syndromů je třeba studovat na odborných stránkách, protože tento článek řeší pouze jeden aspekt zmíněné problematiky a z důvodu stručnosti jej záměrně nechci zatěžovat mnohastránkovým popisem odborných detailů. Potřeba psát články jako je tento, je vyvolána bezuzdným řáděním homosexuální lobby, která zneužívá lidí s postiženími a na druhé straně citlivosti zdravých lidí vychovaných v lásce k bližnímu, k prosazování svých zištných a společensky škodlivých zájmů. Dělají to tím způsobem, že s odvoláním na poměrně malý počet lidí skutečně postižených a objektivně neschopných ovládat v některých aspektech své chování se domáhají legalizace a legitimizace zvrhlého, škodlivého, ubližujícího a ve svých důsledcích ekonomicky nákladného jednání pro celé zástupy egoistických, narcistních, hypersexuálních, priapických jedinců. Proto se také snaží tak úporně dokázat dědičnost, nebo aspoň vrozenost homosexuality, aby mohli využít status menšiny, která za své chování není zodpovědná, ale jdou ještě dále, když požadují aby jejich chování bylo akceptováno jako normální. K postiženým lidem je totiž společnost citlivá a tolerantní, jako v případě zlodějíčků – kleptomanů a dokonce i třeba vrahů jednajících v nepříčetnosti kvůli paranoidní schizofrenii.

Jedním z účelů této stránky je oddělit ty, kteří se musí v životě vypořádávat s nezaviněnými problémy, ale berou při tom ohled na své okolí, od těch, kteří také mohou mít různé potíže, ale řeší je bezohledně, na úkor druhých, nekonečným eskalováním požadavků a často svým chováním problémy pouze stupňují a ubližují jiným.

Dnes by byl dostatečný prostor pro diferenciaci postojů a toleranci k těm, kterým současná medicína nedokáže poradit a jejichž sexuální chování je nebezpečné pro okolí například v souvislosti s autismem, nebo nepřekračují určité meze nebezpečnosti pro ostatní, a mnoho dalších situací. (Tolerance samozřejmě neznamená rezignaci na ochranu společnosti.) Jinak to ani filosofická koncepce přirozeného zákona nepřipouští. Bohužel kvůli urputnému odporu homosexuální lobby vůči medikalizaci homosexuality, vědeckému výzkumu homosexuality a záměrnému matení situace propagandou, důležité informace pro diferenciaci postojů chybí, nebo se jeví nejisté. Za takové situace není možné vypustit z vězení 20 zločinců kvůli tomu, že u jednoho z nich došlo k záměně vzorku DNA, ale my nevíme, u kterého z nich se to stalo. Vzhledem ke statisticky vysokému procentu recidiv totiž lze snadno vypočítat, že na jednoho zachráněného člověka by následně připadlo několik vražd, znásilnění a ublížení na zdraví. Základní pravidla racionality a spravedlnosti nám říkají, že o lidských životech nikdo nemá právo svévolně rozhodovat. Nebylo by prostě rozumné, a tím pádem ani spravedlivé, nechat zemřít pět lidí výměnou za záchranu jednoho.

Problematiku léčby a prevence homosexuality pro tuto chvíli uzavřu, protože pro další diskusi na toto téma je nutné si vytvořit předpoklady tím, že proberu dosavadní vědecké poznatky o příčinách a podstatě homosexuality.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  Marcel (02.04.2014 16:32)

Dobrá stránka. Gratuluji, tak vtipné pojetí něčeho, čemu totálně nerozumíte je vtipná.
Velmi humorně pojato.

2)  veb (17.04.2014 16:04)

Když si čtu v ekonomických či právnických textech, přijde mi zvláštní, že obsahují tolik cizích slov v popisu často úplných trivialit. Z tohoto textu mám poněkud podobný pocit, moc se tváří odborně. Prostě úchyl byl, je a bude úchylem ať si říká kdo chce co chce. A že sodomiti úchylové jsou, o tom není pochyb. Nejde tedy o to zda, nýbrž jak je léčit.

3)  Antonín (13.05.2014 20:53)

Moderní psychologie již dávno ví, že homosexualita není nemoc, nýbrž alternativní, jiný projev lidské sexuality. Pokud by jste chtěl oponovat, že homosexuálů je méně než heterosexuálů, pak stejně tak můžete jako nemoc označit i genialitu (vyšší IQ rovněž není podle Gausovy křivky obvyklé, tj. vybočuje z průměru četnosti výskytu). Pokud chcete homosexualitu napadat, nezneužívejte k tomu alespoň seriózních vědeckých prací jiných lidí. Zprávu o Kongenitální adrenální hyperplazii (CAH) jsem četl a i laikovi je na první pohled zřejmé, že směšujete dvě věci, které spolu nemají vůbec nic společného. Pokud trpíte nenávistí vůči někomu jen proto, že dotyčný je jiný, než jste Vy, pak Vás velice lituji. Zřejmě jste velmi osamělý člověk. Ale homosexuálové za Vaše problémy nemohou. Navíc, pokud by všichni homosexuálové byli (jak tvrdíte na těchto stránkách) perverzní úchylové, pak mi, prosím, vysvětlete, jak je tedy možné, že je mezi nimi tolik lidí, které společnost uznává jako hluboké myslitele. Stačí zmínit ty, o nichž již jistě víme, že byli homosexuálně orientovaní. Například Michel Foucault (zakladatel poststrukturalismu, viz jeho monografie od Didiera Eribona, Academia 1. vydání Praha 2002, ISBN: 80-200-0955-8), Ludwig Wittgenstein (filosof jazyka, viz jeho Tractatus logico-philosophicus), Allen Ginsberg (představitel poesie beat generation) a případně ze současných Martin C. Putna jako náš přední literární historik. Jak je vidět, nelze všechny lidi házet do jednoho pytle. Uznávám, že někteří (a zdůrazňuji, že někteří) gayové a lesby dělají svým slušným "kolegům" ostudu. Ale i mezi heterosexuály jsou lidé promiskuitní (otázka však je, jak definujeme promiskuitu) a přitom nikdo netvrdí, že jsou takoví všichni (což by bylo více než absurdní). Vyvstává tak otázka, není-li jednostranně odsuzující pohled na nějakou skupinu lidí poněkud nespravedlivý? Podobně se přeci chovali i nacisté, kteří ve své antisemitské kampani vytvářeli obecný obraz "zlého Žida". Pevně ale věřím, že na tak nízkou úroveň se degradovat nechcete a že i ve Vás dřímá dobrota a porozumění pro druhé.

Přeji Vám vše dobré:

Antonín

4)  Jan (18.05.2014 23:16)

Naprosto souhlasím s panem Antonínem.

5)  Honza (11.06.2014 08:23)

Antonín trochu dost manipuluje. Jistěže jsou promiskuitní jedinci mezi homosexuály i mezi heterosexuály. Problém je v tom, že mezi homosexuály jich je procentuálně mnohem, mnohem více.
Koneckonců, čím to asi je, že 4% homominorita se podílí na šíření HIV/AIDS několikanásobně více než 96% heteromajorita?

6)  Jirka (30.06.2014 05:39)

Panu Antoninovi tleskam ! Autora clanku je mi lito.

7)  Pat (26.07.2014 01:43)

Fajn... Hadam ze tuto stranku spravuje nejaký křesťanský homofobní pako! Neni tu nic jineho že gayove jsou úchyláci a pedofilové! Udělali vám něco? Sakra lidi co to s vámi je? Gayové jsou lidi mezi námi ani si jich nevsimnete jsou to lidi jako ostatní, plno celebrit po celím světě žije v homosexuálním vztahu. Nejcharizmactejsi (nevim jak se to pise) muž světa je gay a zije si spokojeným životem, elton john je gay, zpevak Ricky Martin zije se svim partnerem a malim ditetem, stejne jako herec Nial Patrick Harris, plno sportovců a úmělců, Hystoričtí géniové jako byl Da Vinci, Homér,michelangelo, a plno jiných víznamných lidí co to přiznaly a i ti kteří to nepřiznaly. Na téhle stránce o nich píšete jako roznašeče chorob a perverzáky!

8)  Ivana (04.09.2014 11:04)

Pakliže chcete dělat něco užitečného, tak nejprve odsuďte zločiny římsko-katolické církve a napravte je. Třeba by stačilo, kdyby si šli sednout všichni vaši buzeranti, kteří znásilňovali malé děti - převážně chlapce v kostelech a na farách. Pak vyplaťte odškodnění jejich rodinám i obětem. A pakliže skutečně nechcete být za pokrytce, tak zbourejte např Sixtinskou kapli atd atd. (vymaloval vám ji totiž BUZERANT - Michelangelo). a tady přidávám odkaz, který vypovídá mnoho o fundamentální víře: http://www.lidovky.cz/mrazive-cteni-umucila-dite-a-stala-se-ucitelkou-pise-v-ocenovane-reportazi-autor-gottlandu-gxy-/kultura.aspx?c=A140902_164305_ln_kultura_ele

9)  David (27.01.2015 20:42)

TOTO je Antonínovi:

Dnes jsem si psal s kamarádem z dětství. Prozradil mne o tom, že je Gay a že má přítele. Protože se zabývám nyní svým vlastním výzkumem o této sexualitě, velmi mě překvapili jeho odpovědi na Facebooku, toto je naše konverzace:

První zpráva odeslána dnes
XZY Jan
15:00
XZY Jan
Dnes
XZY Jan
19:14
XZY Jan
:s[
Moje jméno
19:15
Moje jméno
zdar
XZY Jan
19:16
XZY Jan
Ahoji Davide
Moje jméno
19:16
Moje jméno
díky za přidání
XZY Jan
19:16
XZY Jan
ále sim Tě,to já děkuji Tobě za příjemné a upřímné přátelství
Davide
Moje jméno
19:17
Moje jméno
jsou to už roky viď
rád tě potkávám
rád bych s tebou a tvým přítelem šel někdy pokecat na drink
tak si dáme vědět
musím letět
XZY Jan
19:21
XZY Jan
Davide,já jsem teď momentálně hodně smutný.Protože já se s ním chci rozejít.Jde o to že Víťovi mému příteli je 39.let.Vždy mne přitahovali starší muži a za druhé Víťa má doma ženu a dítě.Chci to s ním co nejrychleji ukončit.Navíc Víťa se mrdá se mnou,se Zuzanou jeho ženou a ještě k tomu všemu má nějakýho kámoše Tomáše kterýho taky píchá takže se chci s ním rozejít.Také Tě rád potkávám a už od první chvíle co jsem Tě viděl jsem z Tebe v rozpacích.Moc se mi líbíš,jsi tak hodný,milý a chytrý.Zatím pa Davide.Přeji hezký zbytek večera a dobrou noc přeje Honza
XZY Jan
19:21
XZY Jan
73X1X3X8X (jeho číslo)
Moje jméno
19:23
Moje jméno
OK, dáme pokec.
O všem. Zatím čus.

Tento rozhovor jsem vedl s Honzou, které znám asi 7 let z mé střední. Potkal jsem ho v HK, kde bydlím a on mi po 1 setkání venku, kde jsem chtěl, aby si mě přidal, hned začal takhle nabalovat. Tohle je prostě nemoc. Promiňte, ale Homosexualita není jen mimo z pohledu reprodukce, ale má neblahý vliv na výchovu celé společnosti. Lobby, které má, podněcuje to, že se tato nemoc ani nezkoumá a neléčí. Je to stejně úchylné, jako pedofilové a další nemocní v této rovině. Nemůžeme obhajovat vrahy, že je vzrušuje zabíjet. Nemůžeme obhajovat perverzní sexuální devianty ať na poli heterosexuálním tak na poli homosexuálním. Mělo by se to léčit v obou sférách. Sami si projděte moji komunikaci s tím klukem. Já se s ním a jeho přítelem chtěl sejít, abych jim dal otázky, jak na to vlastně přišli a v jakém prostředí vyrůstali. On mě hned chtěl dostat. Je to normální? Ano, protože uznáváme sexuální deviaci mezi námi heterosexuály, skláníme hlavu i u této další nemoci. Nemoc je nemoc. Smrad nikdy není vůně. Můžeme to jakkoli obhajovat, že na úrovni atomů je smrad jen sloučeninou a není to prokazatelné, že to smrdí, ale stačí si čichnout a víme, že smrad zůstane smradem a nestane se vůní.

10)  Sim (31.03.2015 16:28)

Takhle debilních článků už jsem sice četla opravdu hodně, ale tento mě skutečně dostal! :D
Že si autor vymyslel, že je to nemoc, že se dá léčit... Dejme tomu, zřejmě prostě nemá v neděli odpoledne co dělat, tak potřebuje veřejně vyjádřit svoji debilitu... ale to, že vrozenou sexuální nijak nebezpečnou ani úchylnou odchylku údajně předchází jiná léčitelná nemoc... Gratuluji, u mě jsi oficiálně získal titul dement roku :DDD

11)  Ondřej (22.05.2015 17:57)

Davide, pokud je pro Vás tak snadné hodnotit určitou problematiku na základě jedné zkušenosti, tak tleskám, jste opravdu génius. Navíc argumentem tak nepodstatným. Váš argument o klukovi, s kterým jste se chtěl sejít a on Vás místo toho hned začal takhle nabalovat, se asi podobá situaci jedné mojí kamarádky, která si taky chtěla jít na kafé s kamarádem jenom popovídat a on jí místo toho odpověděl "sejdeme se až později, momentálně nemám na randění čas" (ona si chtěla jen popovídat a on, "prasák", hned myslel na radne).

Celkově jsem dostal čtením této stránky a některých komentářů až strach, kam ta společnost opět spěje... Snad zpátky do hitlerovského Německa nebo stalinovského Ruska. Tolik nepodložených názorů a situací záměrně vytržených z kontextu pro poškození určité skupiny lidí jsem již dlouho nečetl. Předtím, než začnete odsuzovat, tak přemýšlejte a srovnávejte...

12)  František Rutherford (26.05.2015 12:58)

O pravdivosti článku svědčí také to, že autor dává čtenářům k disposici diskusi, do které může, kdo chce, anonymně a bez registrace napsat, co chce. Buď podložený argument, nebo nervové plivnutí na autora. Navštivte stránky propagující homosexualitu - žádný prostor pro vyjádření opačného názoru neexistuje, anebo na stránkách IPPF, kde diskuse je, jsou odlišné názory do druhého dne vycenzurovány.

13)  Carlos (16.06.2015 01:11)

Když už se autor chce pustit do problematiky rozumí velmi povrchně a snaží se jí integrovat do jakéhosi komplexního pohledu, měl by se zdržet závažných kontemplací, které jeho znalostem ani zdaleka nepřísluší.
Autor by si měl zaprvé uvědomit, že pokud něco tvrdíme, je nutné uvádět jak jsme k tomuto tvrzení došli, není lze něco na základě subjektivního úsudku, který autor skrývá pod spojení: "je logicky jasné". A pokud chce autor citovat práce a zdroje, měl by si uvědomit zejména integritu sdělení a to, jak se daný zdroj cituje, protože napsat jméno opravdu nestačí.
Smutná skutečnost je rovněž ta, že autor ani netuší o čem mluví a demonstruje pouze svou bravurní dovednost vytrhávat věci z kontextu a sukcesivně je implementovat ve svém vlastním plytkém vyjádření, nemajícím hlavu ani patu.
Ať si klidně odsuzuje homosexualita a plete si genetiku se zahradnictvím, ale píše ke všemu, že je to jeho individuálníí názor. Způsob, jaký je zde prezentován je velmi snadným útočistěm pro další a další homofobi, jejichž radost skvete až k nebesům.
S ohledem na komentáře je nutné ještě zvážit vyjádření, které se snaží deklarovat promiskuitu homosexuálů, tato snaha je zde použita velmi chybně! Neboť to, že infekce HIV má vyšší abundanci mezi MSM (nikoliv jen mezi homosexuáli, neboť existuje spousta homoeroticky jednajících mužů), není v exaktní korelací s tím, že jsou promiskuitnější, než heterosexuálové. Jde zejména o skutečnost, že gay genitálně-anální styk vystavuje receptivního jedince mnohem vyšší expozici infekce.

Autor články by měl mít zakázáno veřejně publikova ta mystifikovat tak laickou, konzumní veřejnost!

14)  Aleš (18.06.2015 18:48)

Léčba homosexuality existuje. A je docela jednoduchá. Pokusím se ji shrnout v bodech:
1) Založte si na internetu homofobní stránku.
2) Pište na ni články.
3) Pište víc článků.
4) Pište tolik článků, až zapomenete na zbytek svého soukromého života.

15)  Rambo (16.06.2016 14:28)

Neexistuje žádná sexuální orientace, to je jako tvrdit, že člověk s křečovými žilami má jinak orientované žíly, nebo člověk se schizofrenií má jinak orientovaný mozek. Důvod proč považovat homosexualitu za nemoc není pouze ten, že je jich méně, ale zejména to, že se homosexualita vyskytuje ve vysoké korelaci se sexuálně rizikovým chováním, proto se HIV vyskytuje u homosexuálů v mnohem větší míře než u heterosexuálů, vzhledem k tomu, jak nepatrné procento populace homosexuálové tvoří. To však není jediná věc ve které se homosexuálové liší. Ve větší míře trpí také psychickými poruchami. Věk dožití homosexuálů je nižší než u heterosexuálů, takže mít homosexuální dítě není žádná výhra, protože se tím snižují jeho šance na dlouhý a šťastný život. Za nemoc lze považovat především to, co způsobuje újmu svému nositeli nebo společnosti a v tomto případě jsou splněny obě podmínky. Důvodem masivního nárůstu nakažených HIV a dalšími pohlavními chorobami po pádu socialismu v ČR jsou právě homosexuálové a jejich zrovnoprávnění.

16)  Thomrhito (23.01.2017 01:50)

Want To Buy Finasteride Wigan Amazon Propranolol <a href=http://bakgol.com>viagra femme</a> Macrobid No Script Needed Next Day Delivery Kosten Levitra Order Propecia Online Mastercard <a href=http://call4ph.com>viagra</a> Buy Cialis Online Reviews Provera Best Website Herbolax Viagra Pillen Manner Cephalexin Side Effects <a href=http://sukvit.com>viagra</a> Costo Priligy Generico Renova Price Comprar Cialis Viagra Espana <a href=http://drugsly.com>viagra prescription</a> Keflex 500 Mg Uti Celexa No Prescription Us Pharmacy Mrsa Cephalexin <a href=http://pharmil.com>viagra</a> Acheter Du Viagra En Suisse Tadarise Pro 20 Amoxil Medication <a href=http://sjslam.com>cialis online</a> Amoxicillin Breastfeeding Or Nursing Propecia Generique Canada Cephalexin Dose For 200 Pounds

17)  Ituzska (30.01.2017 13:45)

Autor článku je duchem prostý. A Antonín má pravdu.

18)  TerryKip (30.03.2017 14:11)

<a href=http://adultdatingbrisbane.com/>Adult Dating Brisbane
</a>
<a href=http://datingice.com/>Find your soulmate
</a>
<a href=http://rhdating.com/>Local Singles
</a>
<a href=http://sexdatingdelight.com/>International delight creamers in singles women
</a>
http://adultdatingbrisbane.com/
http://datingice.com/
http://rhdating.com/
http://sexdatingdelight.com/

19)  Alvinslima (12.04.2017 16:14)

<a href=http://achetersildenafilenligne.com/>acheter sildenafil pfizer 100 mg </a>
<a href=" http://achetersildenafilenligne.com/ ">acheter sildenafil sandoz</a>

20)  Zacharybom (12.04.2017 16:17)

<a href=http://achatviagraenpharmacieenfrance.com/>vente de viagra en france </a>
<a href=" http://achatviagraenpharmacieenfrance.com/ ">achat viagra en pharmacie sans ordonnance</a>

21)  Juniorwek (12.04.2017 16:19)

<a href=http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/>acheter viagra en ligne livraison 24h </a>
<a href=" http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/ ">acheter viagra livraison gratuite </a>

22)  EdwardLog (12.04.2017 16:23)

<a href=http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/>sildenafil 100mg prix belgique </a>
<a href=" http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/ ">sildenafil biogaran 100 mg prix </a>

23)  DavidHouts (12.04.2017 16:36)

<a href=http://sildenafilpascherenfrance.com/>viagra pas cher canada </a>
<a href=" http://sildenafilpascherenfrance.com/ ">viagra generique pas cher en france </a>

24)  MichaelHum (12.04.2017 20:13)

<a href=http://sildenafilpfizer50mgprix.com/>sildenafil pfizer 100mg preise </a>
<a href=" http://sildenafilpfizer50mgprix.com/ ">viagra pfizer preisvergleich </a>

25)  LeonardWeela (12.04.2017 20:16)

<a href=http://viagraenventelibreenfrance.com/>viagra en vente libre en france </a>
<a href=" http://viagraenventelibreenfrance.com/ ">viagra en vente libre dans quel pays </a>

26)  RichardFaw (12.04.2017 20:22)

<a href=http://viagrapascherlivraisonrapide.com/>viagra pas cher livraison rapide france </a>
<a href=" http://viagrapascherlivraisonrapide.com/ ">viagra pas chere livraison rapide </a>

27)  RobertZew (12.04.2017 20:27)

<a href=http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/>viagra sans ordonnance paris </a>
<a href=" http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/ ">viagra sans ordonnance belgique </a>

28)  ClaudeEvony (12.04.2017 20:35)

<a href=http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/>viagra pfizer gГ©nГ©rique prix </a>
<a href=" http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/ ">viagra gГ©nГ©rique prix en pharmacie </a>

29)  MichaelNuB (13.04.2017 11:19)

<a href=http://cialis10mgprixenpharmacieenligne.com/>cialis 10mg cpr4 prix </a>
<a href=" http://cialis10mgprixenpharmacieenligne.com/ ">cialis original 10mg prix </a>

30)  WilliamRuiff (13.04.2017 11:55)

<a href=http://xn--cialisgnriquepascher-h2bb.com/>cialis generique pas cher en france </a>
<a href=" http://xn--cialisgnriquepascher-h2bb.com/ ">cialis generique moins cher </a>

31)  Garrettmough (13.04.2017 14:25)

<a href=http://cialissansordonnanceenfrance.com/>cialis sans ordonnance pharmacie paris </a>
<a href=" http://cialissansordonnanceenfrance.com/ ">cialis sans ordonnance suisse </a>

32)  JamesIRRES (13.04.2017 14:27)

<a href=http://achetercialisenfrancesitefiable.com/>acheter cialis en france livraison rapide </a>
<a href=" http://achetercialisenfrancesitefiable.com/ ">acheter du cialis en france </a>

33)  BobbySpalm (13.04.2017 18:22)

<a href=http://achetercialis20mgenligne.com/>acheter cialis 20mg </a>
<a href=" http://achetercialis20mgenligne.com/ ">acheter cialis 20mg en france </a>

34)  Ralphkef (13.04.2017 18:24)

<a href=http://achetercialissansordonnanceenpharmacie.com/>acheter cialis belgique sans ordonnance </a>
<a href=" http://achetercialissansordonnanceenpharmacie.com/ ">comment acheter cialis sans ordonnance </a>

35)  Odellquism (13.04.2017 18:26)

<a href=http://achatcialisenfrancelivraisonrapide.com>acheter cialis en france </a>
<a href=" http://achatcialisenfrancelivraisonrapide.com ">achat cialis en ligne france </a>

36)  KeithCrori (13.04.2017 18:33)

<a href=http://achatcialis5mgenligne.com/>acheter cialis 5mg pas cher </a>
<a href=" http://achatcialis5mgenligne.com/ ">achat cialis 5mg en ligne </a>

37)  HectorGyday (14.04.2017 08:40)

<a href=http://tadalafil20mgpaschereninde.com/>tadalafil 20mg pas cher </a>
<a href=" http://tadalafil20mgpaschereninde.com/ ">cialis 20mg prix pas cher </a>

38)  AndrewStith (14.04.2017 08:57)

<a href=http://achetertadalafil20mgpascher.com/>acheter cialis 20mg en ligne en france </a>
<a href=" http://achetertadalafil20mgpascher.com/ ">acheter tadalafil 20mg </a>

39)  JamesAspek (14.04.2017 16:23)

<a href=http://achetertadalafilsansordonnance.com/>peut on acheter du cialis sans ordonnance en france </a>
<a href=" http://achetertadalafilsansordonnance.com/ ">ou acheter du cialis sans ordonnance en france </a>

40)  LeonardTok (14.04.2017 20:00)

<a href=http://achattadalafilenfranceenpharmacie.com/>achat cialis en ligne france </a>
<a href=" http://achattadalafilenfranceenpharmacie.com/ ">achat cialis generique en france </a>

1 2 3 4 5 ... 144   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek