Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

81)  atalethcqe (18.02.2018 22:31)

viagra everyday use <a href="http://lizlarssen.com">generic viagra online </a> where do you get viagra <a href="http://lizlarssen.com">buy generic viagra</a> cheap viagra http://lizlarssen.com

82)  etaletvmxa (19.02.2018 00:46)

online prescriptions for viagra <a href="http://lizlarssen.com">viagra online </a> can female take viagra <a href="http://lizlarssen.com">cheap viagra</a> cheap viagra online http://lizlarssen.com

83)  gtaletrodz (19.02.2018 03:35)

how does viagra affect women <a href="http://motechautomotive.com">viagra online </a> viagra sold in canada <a href="http://motechautomotive.com">cialis coupon</a> buy viagra http://motechautomotive.com

84)  jtaletxsrd (19.02.2018 05:47)

viagra 100 mg best price <a href="http://matehusta.com">cheap viagra </a> 100mg viagra effects <a href="http://matehusta.com">viagra online</a> order viagra http://matehusta.com

85)  ptaletvgar (19.02.2018 06:08)

viagra for men side effects <a href="http://psychologytweets.com">buy viagra online </a> buy cheap generic viagra <a href="http://psychologytweets.com">cheap cialis</a> generic viagra online http://psychologytweets.com

86)  ytaletyofi (19.02.2018 08:51)

where can i buy viagra in melbourne <a href="http://livecopys.com">buy generic viagra </a> does viagra make you last longer in bed <a href="http://livecopys.com">buy generic viagra</a> buy generic viagra http://livecopys.com

87)  mtaletqpdl (19.02.2018 09:39)

best canadian online pharmacy viagra <a href="http://janxie.com">buy generic viagra </a> how long can you last with viagra <a href="http://janxie.com">generic viagra online</a> cheap viagra http://janxie.com

88)  rtaletstli (19.02.2018 14:39)

trial viagra sample <a href="http://matehusta.com">buy generic viagra </a> when is viagra generic <a href="http://matehusta.com">buy viagra online</a> cheap viagra online http://matehusta.com

89)  dtaletgqvy (20.02.2018 00:28)

canadian cialis pharmacy <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis online usa </a> how soon does cialis start working <a href="http://rebeccaharrell.com">order cialis online usa</a> generic cialis canada http://rebeccaharrell.com

90)  etaletebnj (20.02.2018 03:01)

cialis for <a href="http://missreplicawatches.com">cialis coupons </a> generic cialis black <a href="http://missreplicawatches.com">order cialis online usa</a> cheap cialis http://missreplicawatches.com

91)  italetycmm (20.02.2018 08:48)

which works better viagra or cialis or levitra <a href="http://mphasset.com">buy generic viagra </a> i want viagra <a href="http://mphasset.com">order viagra online</a> buy viagra online http://mphasset.com

92)  ctaletkfiw (20.02.2018 13:14)

cialis recommended dosage <a href="http://motechautomotive.com">cialis online usa </a> levitra cialis viagra <a href="http://motechautomotive.com">cialis pills sale</a> buy cialis online usa http://motechautomotive.com

93)  ttaletdilu (20.02.2018 18:38)

www.cialis.com <a href="http://psychologytweets.com">cheap generic cialis </a> what is the dosage for cialis <a href="http://psychologytweets.com">best place to buy cialis online</a> cheap cialis generic online http://psychologytweets.com

94)  dtaletipem (20.02.2018 22:42)

non prescription cialis online pharmacy <a href="http://psychologytweets.com">cialis pills sale </a> generic cialis from india <a href="http://psychologytweets.com">cialis online usa</a> cheap cialis online http://psychologytweets.com

95)  ttalettrja (21.02.2018 11:00)

cialis.com <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis online cheap </a> cialis high blood pressure <a href="http://psychologytweets.com">cialis pill</a> cialis 5mg price http://psychologytweets.com

96)  jtaletqemb (21.02.2018 19:52)

when will cialis go generic <a href="http://missreplicawatches.com">order cialis online canada </a> cialis 10mg daily <a href="http://missreplicawatches.com">cialis 20mg price</a> generic cialis http://missreplicawatches.com

97)  qtaletxhwj (22.02.2018 00:51)

cialis 20mg tablets <a href="http://rebeccaharrell.com">generic cialis online pharmacy </a> can you take cialis with food <a href="http://rebeccaharrell.com">order generic cialis online</a> generic cialis online pharmacy http://rebeccaharrell.com

98)  ttaletqmqd (22.02.2018 01:18)

tadalafil generic cialis 20 mg <a href="http://psychologytweets.com">cheap cialis 5mg </a> cialis soft tabs online <a href="http://psychologytweets.com">generic cialis online pharmacy</a> cialis 20 mg http://psychologytweets.com

99)  ftaletqcnl (24.02.2018 03:57)

how cialis works <a href="http://psychologytweets.com">generic cialis online pharmacy </a> how to buy cialis in canada <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis online usa</a> cialis online canada http://psychologytweets.com

100)  ttaletvvbg (24.02.2018 06:05)

cialis active ingredients <a href="http://rebeccaharrell.com">generic cialis canada </a> how much cialis should i take <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis online pharmacy</a> canadian pharmacy cialis http://rebeccaharrell.com

101)  qtaletxtyl (24.02.2018 10:59)

facts about cialis <a href="http://missreplicawatches.com">order cialis canada </a> cialis in india <a href="http://missreplicawatches.com">cialis canada</a> cialis online usa http://missreplicawatches.com

102)  rtaletchvo (24.02.2018 17:23)

free samples cialis <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis cheap </a> cialis coupon printable <a href="http://psychologytweets.com">cialis 5 mg</a> cialis coupon http://psychologytweets.com

103)  ntaletkcac (25.02.2018 00:03)

alternative to viagra gnc <a href="http://janxie.com">buy viagra online usa </a> what would happen if a girl takes viagra <a href="http://janxie.com">viagra pill</a> viagra usa http://janxie.com

104)  Richardamoup (25.02.2018 22:04)

viagra without prescription <a href="https://viagraviagra.us/#">viagra without a doctor</a> viagra without doctor https://viagraviagra.us/#

105)  ltaletucxi (26.02.2018 01:01)

can cialis stop working <a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis 5mg </a> cialis weekend pill <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis</a> cialis online canada http://motechautomotive.com

106)  ltaletajwf (26.02.2018 02:53)

cialis 5mg price comparison <a href="http://missreplicawatches.com">cialis online usa </a> cialis commercial song <a href="http://missreplicawatches.com">order cialis online usa</a> cialis canada http://missreplicawatches.com

107)  ttaletmxuw (26.02.2018 09:58)

what is the active ingredient in cialis <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis </a> cialis with or without food <a href="http://rebeccaharrell.com">discount cialis pills</a> cialis 5 mg http://rebeccaharrell.com

108)  ataletnicf (27.02.2018 12:06)

how to use cialis 5mg <a href="http://psychologytweets.com">buy generic cialis </a> cialis effects on women <a href="http://psychologytweets.com">cialis 5mg price</a> cialis canada http://psychologytweets.com

109)  xtaletztbw (27.02.2018 12:30)

generic cialis without a prescription <a href="http://rebeccaharrell.com">order cialis online canada </a> cialis generic versus brand name <a href="http://rebeccaharrell.com">discount cialis pills</a> cialis generic best price http://rebeccaharrell.com

110)  otaletqdlj (28.02.2018 02:20)

professional cialis <a href="http://rabbitinahat.com">cialis 5 mg </a> canada cialis online pharmacy <a href="http://rabbitinahat.com">cheap cialis online canadian pharmacy</a> buy cialis online http://rabbitinahat.com

111)  mtalettezw (28.02.2018 04:44)

viagra vs cialis <a href="http://rabbitinahat.com">canadian pharmacy cialis </a> generic cialis professional 20 mg <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis canada</a> buy generic cialis online http://rabbitinahat.com

112)  ataletulgn (28.02.2018 13:02)

cialis directions <a href="http://skyrank.com">cialis online canada </a> instructions for cialis <a href="http://skyrank.com">best place to buy cialis online</a> generic cialis online http://skyrank.com

113)  ptaletzwcj (28.02.2018 15:37)

cheap uk viagra <a href="http://mphasset.com">order generic viagra </a> viagra australia <a href="http://mphasset.com">buy generic viagra online</a> womens viagra pill http://mphasset.com

114)  ptaletxohw (01.03.2018 00:29)

buy cialis <a href="http://psychologytweets.com">cialis coupons </a> do i need prescription for cialis <a href="http://psychologytweets.com">cialis 5mg</a> cialis coupons http://psychologytweets.com

115)  ktaletpkmb (01.03.2018 06:24)

snl viagra commercial <a href="http://mphasset.com">cheap viagra online </a> viagra and atrial fibrillation <a href="http://mphasset.com">generic viagra</a> cheap viagra http://mphasset.com

116)  staletbxic (01.03.2018 12:01)

cialis 100mg dosage <a href="http://cialiselec.us">cheap cialis online </a> daily cialis <a href="http://cialiselec.us">cialis pills</a> cialis pills http://cialiselec.us

117)  ztalettzkw (01.03.2018 13:18)

what does viagra do to females <a href="http://janxie.com">buy viagra online </a> viagra 100mg cost <a href="http://janxie.com">viagra price</a> cheap viagra online http://janxie.com

118)  staletxljw (01.03.2018 18:27)

can women use cialis <a href="http://cialismktj.us">order generic cialis online </a> original cialis online <a href="http://cialismktj.us">cheap cialis canada</a> buy cialis online usa http://cialismktj.us

119)  ctaletjnty (01.03.2018 19:55)

cialis australia <a href="http://rabbitinahat.com">cialis online </a> cialis female <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis</a> order cialis http://rabbitinahat.com

120)  etaletbnlg (02.03.2018 00:50)

try cialis <a href="http://cialismktj.us">cialis 5mg best price </a> retail price of cialis <a href="http://cialismktj.us">cialis online usa</a> generic cialis http://cialismktj.us

«   1 2 3 4 5 6 7 ... 53   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek