Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

41)  ytaleteqwq (13.02.2018 20:32)

viagra in mexico over the counter <a href="http://kqcopy.com">cheap viagra 100mg </a> how to buy viagra online safely <a href="http://kqcopy.com">buy viagra</a> viagra online prescription http://kqcopy.com

42)  ztaletvapm (14.02.2018 02:01)

non prescription viagra substitute <a href="http://matehusta.com">where to buy viagra online </a> viagra bottle <a href="http://matehusta.com">generic viagra</a> buying viagra online http://matehusta.com

43)  jtaletfmrr (14.02.2018 06:02)

viagra prices canada <a href="http://kqcopy.com">order viagra online </a> female liquid viagra <a href="http://kqcopy.com">viagra price</a> buying viagra online http://kqcopy.com

44)  rtaletlrni (14.02.2018 10:12)

what is the average cost of viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra online canada </a> can a female take viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra coupon</a> order viagra online http://istanbulexpressonline.com

45)  xtaletbvyq (14.02.2018 11:08)

viagra stock price <a href="http://janxie.com">viagra coupon </a> viagra men <a href="http://janxie.com">order viagra</a> cheap viagra online http://janxie.com

46)  ltaletrjcj (14.02.2018 12:55)

viagra generic online pharmacy <a href="http://kqcopy.com">buy generic viagra online </a> wht is viagra <a href="http://kqcopy.com">viagra online usa</a> female viagra http://kqcopy.com

47)  staletovbs (14.02.2018 20:22)

how long till viagra works <a href="http://yogaheaters.com">viagra price </a> viagra costs per pill <a href="http://yogaheaters.com">cheap viagra online</a> viagra online prescription http://yogaheaters.com

48)  xtaletksgf (14.02.2018 21:00)

free cialis pills <a href="http://motechautomotive.com">cialis 5mg </a> costco cialis price <a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis online canadian pharmacy</a> cialis 5mg price http://motechautomotive.com

49)  etaletakdg (14.02.2018 23:16)

cialis and beta blockers <a href="http://missreplicawatches.com">cialis coupon </a> cialis last longer <a href="http://missreplicawatches.com">buy cialis canada</a> cialis pills http://missreplicawatches.com

50)  ctaletawoj (15.02.2018 04:35)

viagra deals <a href="http://matehusta.com">buy generic viagra </a> generic viagra discount <a href="http://matehusta.com">buy generic viagra</a> generic viagra online http://matehusta.com

51)  gtaletwlrn (15.02.2018 22:03)

what is viagra for men <a href="http://kqcopy.com">buy viagra online </a> womens viagra effects <a href="http://kqcopy.com">buy viagra</a> buy generic viagra http://kqcopy.com

52)  jtaletkpoh (15.02.2018 23:35)

how to buy viagra safely online <a href="http://investinokc.com">viagra coupon </a> is viagra over the counter in canada <a href="http://investinokc.com">buy generic viagra</a> buy viagra online http://investinokc.com

53)  jtaletfesl (16.02.2018 03:19)

viagra forum experiences <a href="http://kqcopy.com">cheap viagra </a> buy cheap viagra online usa <a href="http://kqcopy.com">cheap viagra online</a> generic viagra http://kqcopy.com

54)  ctaletrusd (16.02.2018 05:55)

viagra hard on <a href="http://tuxrentalonline.com">buy viagra </a> cheap viagra canadian pharmacy <a href="http://tuxrentalonline.com">order viagra</a> viagra online http://tuxrentalonline.com

55)  vtaletsaqe (16.02.2018 08:41)

how much viagra can i take in a day <a href="http://skyrank.com">generic viagra online </a> generic viagra forums <a href="http://skyrank.com">order cialis</a> cheap viagra http://skyrank.com

56)  jtaletzsaw (16.02.2018 08:43)

bob dole viagra commercial <a href="http://psychologytweets.com">order viagra </a> does viagra raise your blood pressure <a href="http://psychologytweets.com">generic cialis</a> buy viagra online http://psychologytweets.com

57)  ttalettvio (16.02.2018 10:34)

how can i get viagra <a href="http://lizlarssen.com">buy viagra </a> womens viagra does it work <a href="http://lizlarssen.com">generic viagra online</a> generic viagra online http://lizlarssen.com

58)  ktaletuazg (16.02.2018 15:03)

but viagra <a href="http://rabbitinahat.com">cheap viagra online </a> cheap uk viagra <a href="http://rabbitinahat.com">cialis coupon</a> order viagra http://rabbitinahat.com

59)  ctaletoapg (16.02.2018 15:32)

viagra 50 mg price <a href="http://psychologytweets.com">cheap viagra </a> generic viagra date <a href="http://psychologytweets.com">cheap cialis online</a> viagra online http://psychologytweets.com

60)  otaletnhpz (16.02.2018 15:53)

viagra jelly for women <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap viagra online </a> viagra penis <a href="http://rebeccaharrell.com">generic cialis</a> buy viagra online http://rebeccaharrell.com

61)  staleteyqs (16.02.2018 18:16)

cock on viagra <a href="http://rabbitinahat.com">buy viagra online </a> cialis levitra staxyn stendra and viagra <a href="http://rabbitinahat.com">order cialis</a> buy viagra http://rabbitinahat.com

62)  htaletvsdt (16.02.2018 21:58)

does viagra give you an erection <a href="http://rabbitinahat.com">buy viagra online </a> can girls take viagra <a href="http://rabbitinahat.com">cheap cialis online</a> cheap viagra online http://rabbitinahat.com

63)  ataletmqfy (16.02.2018 22:04)

composition of viagra <a href="http://onevoicemethod.com">buy viagra online </a> is viagra safe to take <a href="http://onevoicemethod.com">viagra coupon</a> viagra online http://onevoicemethod.com

64)  rtalettsme (17.02.2018 01:05)

best online pharmacy to buy viagra <a href="http://skyrank.com">viagra coupon </a> viagra shop <a href="http://skyrank.com">cheap cialis</a> viagra online http://skyrank.com

65)  ctaletzmgh (17.02.2018 04:34)

staxyn vs viagra <a href="http://motechautomotive.com">generic viagra </a> is viagra bad for young men <a href="http://motechautomotive.com">order cialis</a> cheap viagra http://motechautomotive.com

66)  staletnzis (17.02.2018 07:07)

pills like viagra <a href="http://skyrank.com">buy viagra online </a> how much is viagra at tesco <a href="http://skyrank.com">cialis online</a> buy generic viagra http://skyrank.com

67)  ntaletjwhx (17.02.2018 07:46)

viagra results before and after <a href="http://motechautomotive.com">cheap viagra online </a> how long do viagra pills last <a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis online</a> viagra online http://motechautomotive.com

68)  ttaletcjsm (17.02.2018 11:14)

does over the counter viagra work <a href="http://missreplicawatches.com">buy generic viagra </a> how to order viagra online safely <a href="http://missreplicawatches.com">buy generic cialis</a> cheap viagra online http://missreplicawatches.com

69)  htaletwlmd (17.02.2018 12:05)

cheap super viagra <a href="http://rebeccaharrell.com">viagra online </a> effect from side viagra <a href="http://rebeccaharrell.com">order cialis</a> viagra online http://rebeccaharrell.com

70)  ttaletwwjd (17.02.2018 19:11)

buy generic viagra with paypal <a href="http://mphasset.com">viagra online </a> viagra canadian pharmacy prices <a href="http://mphasset.com">generic viagra online</a> generic viagra online http://mphasset.com

71)  ytalethlgk (17.02.2018 21:04)

whats viagra for <a href="http://istanbulexpressonline.com">generic viagra </a> viagra medicine price <a href="http://istanbulexpressonline.com">buy viagra</a> generic viagra http://istanbulexpressonline.com

72)  ntaletjalk (18.02.2018 01:31)

viagra 200mg price <a href="http://skyrank.com">cheap viagra online </a> girls take viagra <a href="http://skyrank.com">buy cialis online</a> generic viagra online http://skyrank.com

73)  ltalethfbu (18.02.2018 05:01)

levitra better than viagra <a href="http://valleyofshadowsanddreams.com">buy generic viagra </a> can a women take viagra <a href="http://valleyofshadowsanddreams.com">buy viagra online</a> buy generic viagra http://valleyofshadowsanddreams.com

74)  gtaletbqgs (18.02.2018 07:23)

over the counter viagra in stores <a href="http://yogaheaters.com">viagra online </a> buy viagra from canadian pharmacy <a href="http://yogaheaters.com">generic viagra online</a> viagra coupon http://yogaheaters.com

75)  ataletuhgs (18.02.2018 08:48)

where to buy viagra cheap <a href="http://rabbitinahat.com">order viagra </a> discount viagra online <a href="http://rabbitinahat.com">generic cialis online</a> generic viagra online http://rabbitinahat.com

76)  etaletdspw (18.02.2018 11:19)

when viagra and cialis dont work <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap viagra </a> alcohol and viagra interaction <a href="http://rebeccaharrell.com">buy cialis</a> order viagra http://rebeccaharrell.com

77)  rtaletgbna (18.02.2018 16:29)

womens viagra name <a href="http://yogaheaters.com">cheap viagra </a> viagra for sell <a href="http://yogaheaters.com">viagra online</a> buy viagra online http://yogaheaters.com

78)  ptaletimzq (18.02.2018 17:13)

how many viagra pills in a prescription <a href="http://janxie.com">buy generic viagra </a> natural viagra watermelon <a href="http://janxie.com">viagra online</a> viagra coupon http://janxie.com

79)  otaletcqnl (18.02.2018 19:30)

how to make homemade viagra <a href="http://janxie.com">buy viagra online </a> how does viagra help <a href="http://janxie.com">cheap viagra online</a> buy viagra http://janxie.com

80)  ttaletngge (18.02.2018 22:25)

what happens if you take 2 viagra in one day <a href="http://livecopys.com">viagra coupon </a> safe viagra dosage <a href="http://livecopys.com">viagra online</a> buy viagra http://livecopys.com

«   1 2 3 4 5 6 ... 53   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek