Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

121)  ftaletgave (02.03.2018 02:27)

buy cialis cheap <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis coupon </a> cialis overdose <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis</a> buy generic cialis http://rebeccaharrell.com

122)  ktaletefkh (02.03.2018 07:02)

cialis generic name <a href="http://cialisyugs.us">order generic cialis online </a> cialis 20 mg how to use <a href="http://cialisyugs.us">buy cialis</a> cialis pills http://cialisyugs.us

123)  staletjrhn (02.03.2018 12:14)

cialis daily use side effects <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis online </a> cialis generic online <a href="http://psychologytweets.com">cialis coupon</a> generic cialis online http://psychologytweets.com

124)  ytaletkbsz (02.03.2018 19:16)

generic cialis online <a href="http://missreplicawatches.com">buy generic cialis </a> better than cialis <a href="http://missreplicawatches.com">generic cialis</a> order cialis http://missreplicawatches.com

125)  mtaletcuxy (03.03.2018 01:28)

cialis how long before <a href="http://rabbitinahat.com">generic cialis </a> cheap cialis 20mg <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis online</a> order cialis http://rabbitinahat.com

126)  italetcxcp (03.03.2018 20:36)

cialis brand <a href="http://rabbitinahat.com">cheap cialis </a> cialis buy canada <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis</a> buy generic cialis http://rabbitinahat.com

127)  mtaletyget (04.03.2018 02:52)

what does generic viagra look like <a href="http://janxie.com">buy viagra online </a> where do i buy viagra <a href="http://janxie.com">viagra price</a> buy generic viagra http://janxie.com

128)  italetxfcn (04.03.2018 03:36)

women who take viagra <a href="http://viagraigow.us">viagra online </a> viagra side effects nhs <a href="http://viagraigow.us">viagra online canadian pharmacy</a> generic viagra http://viagraigow.us

129)  ttaletwuyo (04.03.2018 09:01)

cialis coupons printable <a href="http://skyrank.com">cialis online </a> cialis 5mg daily coupon <a href="http://skyrank.com">generic cialis</a> order cialis http://skyrank.com

130)  btaletmhuc (04.03.2018 13:47)

viagra side effects on men <a href="http://viagralbzq.us">order viagra online canada </a> pharmaceutical name for viagra <a href="http://viagralbzq.us">viagra prices</a> order viagra pills http://viagralbzq.us

131)  qtaletrmzn (04.03.2018 15:10)

when viagra generic <a href="http://janxie.com">buy generic viagra </a> viagra generic canada <a href="http://janxie.com">viagra online canadian pharmacy</a> buy generic viagra http://janxie.com

132)  xtaletmxqo (04.03.2018 19:07)

is generic viagra as good as real viagra <a href="http://janxie.com">buy viagra </a> women viagra tablets <a href="http://janxie.com">viagra canada</a> cheap viagra http://janxie.com

133)  ataletqqbh (05.03.2018 00:06)

viagra pfizer 100mg <a href="http://buyviagracha.com">order viagra online </a> buying viagra in uk <a href="http://buyviagracha.com">buy viagra cheap</a> cheap generic viagra http://buyviagracha.com

134)  wtaletneyh (05.03.2018 01:20)

viagra for men tablets <a href="http://janxie.com">viagra coupon </a> viagra with prescription <a href="http://janxie.com">generic viagra online</a> viagra online http://janxie.com

135)  mtaletwqjf (05.03.2018 06:37)

cost comparison viagra cialis levitra <a href="http://cialisyugs.us">generic cialis canada </a> cialis bathtub <a href="http://cialisyugs.us">cialis canada</a> cheap cialis online canadian pharmacy http://cialisyugs.us

136)  jtaletwrfl (05.03.2018 07:42)

how much cialis <a href="http://rabbitinahat.com">cheap cialis online </a> dose cialis <a href="http://rabbitinahat.com">cialis online</a> order cialis http://rabbitinahat.com

137)  jtaletjdbr (05.03.2018 13:08)

retail price of cialis 20mg <a href="http://cialiselec.us">cialis online </a> cialis lower back pain <a href="http://cialiselec.us">cialis 5mg</a> cialis price http://cialiselec.us

138)  wtaletqbhv (05.03.2018 14:09)

cost of one viagra pill <a href="http://istanbulexpressonline.com">order viagra </a> viagra female <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra online</a> viagra online http://istanbulexpressonline.com

139)  gtaletorhl (05.03.2018 20:12)

next day cialis <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis </a> does cialis cure erectile dysfunction <a href="http://rabbitinahat.com">generic cialis</a> cheap cialis http://rabbitinahat.com

140)  Gustavodrish (05.03.2018 22:33)

cialis tablets <a href=http://kjcialishuef.us/#2596>cialis generic</a> cialis coupons <a href=http://kjcialishuef.us/#7928>generic cialis</a>

141)  JerryFaurb (06.03.2018 01:20)

z http://genericviagratx.com pfizer viagra <a href= http://genericviagratx.com >here i found it</a> none

142)  ptaletifks (06.03.2018 01:25)

getting viagra from your doctor <a href="http://janxie.com">viagra online prescription </a> does viagra lower your blood pressure <a href="http://janxie.com">cheap viagra pills</a> viagra usa http://janxie.com

143)  rtaletdkvt (06.03.2018 03:08)

over the counter equivalent to viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra online prescription </a> prescription viagra uk <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra coupons</a> viagra pills http://istanbulexpressonline.com

144)  ttaletkdwo (06.03.2018 08:40)

side effects of cialis and viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">generic viagra pills </a> sildenafil vs viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra online</a> viagra pill http://istanbulexpressonline.com

145)  ttaletfjev (06.03.2018 11:13)

cialis daily use dosage <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis online cheap </a> viagra v cialis <a href="http://motechautomotive.com">cialis pills</a> buy cialis online usa http://motechautomotive.com

146)  Gustavodrish (06.03.2018 14:02)

cialis 30 day sample <a href=http://kjcialishuef.us/#2916>cialis coupon</a> cialis 20mg <a href=http://kjcialishuef.us/#9532>generic cialis</a>

147)  ctaletqisv (06.03.2018 16:17)

lilly cialis voucher <a href="http://motechautomotive.com">cialis online usa </a> levitra vs cialis vs viagra reviews <a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis canada</a> cheap cialis generic online http://motechautomotive.com

148)  utaletwnhl (06.03.2018 18:24)

normal dosage of cialis <a href="http://psychologytweets.com">order cialis online canada </a> cheap cialis online uk <a href="http://psychologytweets.com">cialis pills</a> buy cialis cheap http://psychologytweets.com

149)  vtaletagke (06.03.2018 23:41)

definition of cialis <a href="http://rabbitinahat.com">cialis price </a> cialis strengths <a href="http://rabbitinahat.com">generic cialis</a> cheap cialis online http://rabbitinahat.com

150)  ataletyred (07.03.2018 02:14)

buy cialis pills online <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis online usa </a> side effects of cialis daily <a href="http://psychologytweets.com">cialis price</a> cheap cialis online http://psychologytweets.com

151)  ctaletssoz (07.03.2018 10:32)

viagra vs cialis vs levitra reviews <a href="http://psychologytweets.com">generic cialis canada </a> buy cialis with prescription <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis online usa</a> cialis coupons http://psychologytweets.com

152)  italetwwpq (07.03.2018 15:12)

where can i buy cialis cheap <a href="http://skyrank.com">cialis coupons </a> online cialis store <a href="http://skyrank.com">generic cialis online pharmacy</a> order cialis online usa http://skyrank.com

153)  ktaletjsdq (08.03.2018 00:04)

viagra from canada <a href="http://janxie.com">order viagra from canada </a> alternatives to viagra over the counter <a href="http://janxie.com">viagra 100mg price</a> order viagra online cheap http://janxie.com

154)  ftalettfqi (08.03.2018 03:07)

cialis when does it start working <a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis 5mg </a> tadalafil generic cialis 20 mg <a href="http://motechautomotive.com">cialis online canada</a> cialis pill http://motechautomotive.com

155)  ctaletpmba (08.03.2018 11:12)

viagra free trial coupon <a href="http://mphasset.com">viagra from canada </a> how long can i take viagra <a href="http://mphasset.com">viagra price</a> female viagra http://mphasset.com

156)  htaletjmdx (08.03.2018 15:10)

5mg cialis daily <a href="http://skyrank.com">cialis 20 mg </a> cialis uk <a href="http://skyrank.com">generic cialis online</a> cialis pills online http://skyrank.com

157)  ztaletlzgb (08.03.2018 22:23)

no prescription viagra <a href="http://janxie.com">order viagra online canada </a> woman take viagra <a href="http://janxie.com">order viagra pills</a> viagra usa http://janxie.com

158)  Diana Perez (08.03.2018 23:40)

2nwkdqn4rJ Secu http://senno.com/#2s6UiLhAKVca-F0j 2s6UiLhAKVca, <a href="http://zrqny.com">jWbylVugDhA</a>, [url=http://ev78y.com]k1hdffLg7je[/url], [tJRRaW62voLh](http://t0rwc.com "tJRRaW62voLh"), [http://0i9ob.com 8W9hB83Zf],

159)  jtaletqvom (09.03.2018 02:47)

canadian pharmacy viagra reviews <a href="http://janxie.com">viagra prices </a> which works best viagra or cialis <a href="http://janxie.com">viagra canada</a> cheap viagra http://janxie.com

160)  Ernestgremo (09.03.2018 04:34)

buy generic viagra <a href=http://genericviagrahlv.com/#2970>generic viagra</a> can i buy viagra at walmart <a href=http://genericviagrahlv.com/#1824>generic viagra</a>

«   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 53   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek