AIDS a homosexualita

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-us-gay-pride-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V tomto článku nechám mluvit především grafy a fakta v nich obsažená.

 

V prvním grafu je odhadovaný počet nových infekcí retrovirem nazývaným HIV (Human Immunodeficiency Virus), který je původcem nemoci AIDS. Údaje jsou ze Spojených států z let 1977 – 2006 a jsou členěné podle způsobu přenosu.

Zelená čára v grafu ukazuje, že z počátku epidemie, až do roku 1983 byl počet nakažených heterosexuálů zcela zanedbatelný. Pouze v letech 1991 – 1993 o trochu předstihli MSM (muže kteří mají sex s muži), ale poté se opět trend vrací do původních kolejí. MSM jsou jedinou skupinou, která v posledních letech (do roku 2006) zaznamenává nárůst počtu nakažených. Při porovnávání počtů nakažených v jednotlivých skupinách je třeba mít stále na vědomí, že i takto široce pojatá skupina MSM představuje pouhých 6,4 % populace Spojených států na které připadá více než polovina nakažených. Po odečtení poměrně malého počtu těch, kteří si injekčně aplikují drogy tak zbývá 93 % heterosexuálů, na které připadá méně než polovina nakažených a zvláště v prvních letech šíření AIDS byl jejich podíl mizivý! ZDROJ

Pohlavní nemoci – graf 01

ZDROJ

Další graf z Velké Británie opět zachycuje počty nakažených podle způsobu přenosu nákazy. Sex between men = sex mezi muži
mother to infant = přenos z matky na dítě blood/tissue products = přenos krví nebo jinými tkáněmi při transfuzích a transplantacích.
Pohlavní nemoci – graf 02

ZDROJ

Na následujícím grafu je situace v Japonsku, kde vidíme, že sexuální styk mezi stejnými pohlavími (Same sex contact) – modrá čára - hrál zpočátku relativně menší roli. Převládl nad heterosexuálním přenosem - červená čára - až po roce 2001, ale zato se dostal v roce 2010 téměř na trojnásobek.. Other cause = jiná příčina – žlutá čára.

Pohlavní nemoci – graf 03

ZDROJ

Následující graf je pro argumentaci obzvláště důležitý. Vidíme zde podobný vzor, jako pro celé Spojené státy s tím, že zde je ještě mnohem větší rozdíl mezi gayi a heterosexuály. Okolo roku 1994 dochází k poklesu nakažených heterosexuálů blízko k nule a naopak k opětovnému nárůstu u gayů. Ideologové obhajující homosexuální chování totiž s oblibou tvrdí, že za problémy gayů může jejich útlak a předsudky. Pokud by to tak bylo, tak bychom spolu s prosazením rovnoprávnosti gayů museli pozorovat postupné vyrovnání jejich problémů na úroveň, jaká je u heterosexuálů. K vyškrtnutí homosexuality ze seznamu nemocí došlo již v roce 1973 a San Francisco se stalo Mekkou gayů (zřejmě jí bylo již před rokem 1973). Dá se říci, že většina gayů žijících v San Franciscu nepamatuje dobu, kdy byla ještě homosexualita považována za nemoc, a vyrostli v prostředí, kde se naopak cítí nesvůj konzervativec. Tento graf tedy spolehlivě vyvrací tvrzení, že za problémy homosexuálů s pohlavními nemocemi mohl útlak společnosti. Možná že je svoboda spíše devastuje.

Pohlavní nemoci – graf 04

ZDROJ

Následující graf je konečně z Čech a v češtině, takže nepotřebuje komentář. Ukazuje nám rozdělení počtu všech případů od počátku epidemie podle způsobu přenosu.

Pohlavní nemoci – graf 05

ZDROJ

Následující tabulka ukazuje to, co předchozí koláčový graf, ale jen za rok 2009 a rozděleně na muže a ženy, takže ještě více vyniká drtivá převaha nakažených homosexuálů a bisexuálů mezi muži. České lesby si vedou dobře, ale je jich v populaci malý počet.

Pohlavní nemoci – graf 06

ZDROJ

Další graf je ze Spojených států a ukazuje podíl homosexuálního přenosu ještě trochu vyšší, než v ČR. MSM = muži kteří mají sex s muži.

Pohlavní nemoci – graf 07

ZDROJ

Další tabulka spolu s grafem z USA ukazují odděleně muže a ženy. Muži, kteří mají sex s muži, jasně vedou, přesto že tvoří jen málo početnou minoritu:

Estimated adult and adolescent new HIV diagnoses in 2009 by transmission route and gender

Transmission route Muži Ženy
Male-to-male sexual contact 24,132 -
Injection drug use 2,652 1,520
Male-to-male sexual contact and injection drug use 1,157 -
Heterosexual contact 4,551 8,706
Other 47 29
Total* 32,538 10,255

* Because totals are calculated independently of the sub-populations, the values in each column may not sum exactly to the figure in the 'Total' row

Pohlavní nemoci – graf 08

ZDROJ

Graf označený jako č. 1 z Velké Británie nás varuje, abychom nebyli přehnaně optimističtí, pokud jde o možnosti nových léků. HAART (vysoce aktivní antiretrovirová terapie) vedla k výraznému poklesu počtu lidí, u kterých propukl AIDS (zelená čára) a k poklesu úmrtí (fialová). Reakcí na tento úspěch však byl pokles opatrnosti a neprodleně došlo k více než dvojnásobnému nárůstu počtu nakažených virem HIV:
Figure 1: Annual new HIV and AIDS diagnoses and deaths: UK, 1981-2010

Pohlavní nemoci – graf 09

Jako doplnění k předchozímu grafu vidíme samostatně též reakci mužů, kteří mají sex s muži, na novou léčbu HAART. Zjevně jim otrnulo, když viděli, že se díky nové léčbě dá přežívat a kromě střídání stovek sexuálních partnerů přidali nové druhy zábavy, jako barebacking, bugchasing a stealthing. V následující informaci o takových praktikách čeští novináři opomněli zmínit, že se jedná homosexuály, a zprávu navíc ilustrovali fotografií muže a ženy. Tento článek je typickou ukázkou práce homosexuální propagandy. Informace o úmyslném nakažení zvyšuje sledovanost, takže je zájem ji použít. Na druhé straně se nesmí zmínit jakákoli spojitost s homosexualitou a navíc se text doprovodí matoucí fotografií.

Opět vidíme, že s postupujícím společenským přijetím homosexuality jako normální varianty sexuálního chování, nedochází ke sblížení sociosexuality homosexuálů (což znamená zhruba promiskuity, počtu sexuálních partnerů) se sociosexualitou heterosexuálů. Heterosexuálové se i po zavedení nové léčby chovali stále opatrněji, zatímco homosexuálové se zjevně vrací v sociosexualitě (promiskuitě) a rizikovosti svého chování na úroveň před propuknutím epidemie AIDS.

Figure 2: Annual New HIV diagnoses among men who have sex with men: UK, 1981-2010

Pohlavní nemoci – graf 10

ZDROJ

Následující sloupcový graf ukazuje procento nakažených virem HIV mezi muži, kteří mají sex s muži (MSM), a procento nakažených mezi všemi dospělými muži ve čtyřech zemích Evropské unie. Například v Itálii je nakaženo 26,7 % mužů, kteří mají sex s muži, ačkoliv v celé populaci mužů je nakaženo jen 0,5 %, což je padesátinásobek. Ve žlutém sloupci adult prevalence (výskyt u dospělých) jsou však MSM, kteří představují obvykle více než polovinu nakažených zahrnuti také. Takže můžeme zhruba odhadnout, že v Itálii je mezi MSM přinejmenším sto krát více nakažených, než mezi heterosexuály. Největší nepoměr mezi MSM a heterosexuály v počtu nakažených virem působícím AIDS je v Německu, kde se jedná zhruba o dvě stě násobek.

Pohlavní nemoci – graf 11

Figure 2: HIV Prevalence rates in 4 EU Countries: MSM and General Adult prevalence rates.

ZDROJ

Dále vidíme podobné srovnání pro některé země Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Opět se ukazuje, že v populaci MSM je několikanásobně vyšší podíl nakažených, než je tomu v celkové mužské populaci (která zahrnuje též MSM). Pouze v Keni je rozdíl poměrně malý. U dalších afrických zemí, Senegalu a Súdánu jsou rozdíly několikanásobné až mnohonásobné.

Pohlavní nemoci – graf 12

ZDROJ

Nyní se podíváme na pár grafů, které popisují celosvětový rozsah epidemie AIDS. Následující graf varuje, že ve Spojených státech neustále roste počet lidí infikovaných virem HIV. Důvodem je to, že počet nově nakažených zůstává přibližně stejný, ale díky novým metodám léčby zavedeným okolo roku 1995, lidé trpící AIDS žijí výrazně déle.

Pohlavní nemoci – graf 13

Tabulka s regionální statistikou zachycuje celosvětový vývoj epidemie AIDS ke konci roku 2010:

Regionální statistika pro HIV a AIDS, konec roku 2010

Region Dospělí a děti
žijící s HIV/AIDS

Dospělí a děti, kteří se nově nakazili v roce 2010

Výskyt u dospělých* Úmrtí způsobená AIDS 2010
Sub-Saharan Africa 22.9 million 1.9 million 5.0%
1.2 million
North Africa & Middle East 470,000 59,000
0.2%
35,000
South and South-East Asia 4 million
270,000
0.3% 250,000
East Asia 790,000 88,000
0.1% 56,000
Oceania 54,000 3,300
0.3% 1,600
Latin America
1.5 million
100,000
0.4% 67,000
Caribbean
200,000
12,000
0.9% 9,000
Eastern Europe & Central Asia
1.5 million
160,000
0.9% 90,000
North America
1.3 million
58,000
0.6% 20,000
Western & Central Europe
840,000
30,000
0.2% 9,900
Celý svět, celkem
34 million
2.7 million
0.8% 1.8 million

* Proportion of adults aged 15-49 who are living with HIV/AIDS

Pohlavní nemoci – graf 14

ZDROJ

Na posledním grafu je na pravé stupnici počet lidí žijících s HIV, na levé stupnici je počet nově infikovaných a mrtvých. Sloupce v grafu znamenají počet lidí žijících s HIV, červená čára počet nově nakažených HIV a hnědá počet zemřelých na AIDS:

Pohlavní nemoci – graf 15

ZDROJ

Počet lidí zemřelých na AIDS v USA ke konci roku 2008 činil 617.025 a za samotný rok 2008 jich zemřelo 16.605. Z toho můžeme odhadovat, že ke konci roku 2013 počet zemřelých na AIDS v USA dosáhne 700.000 osob.

Z výše uvedených grafů můžeme spolehlivě doložit, že celosvětová epidemie AIDS je výrazně spojena s homosexualitou s výjimkou některých zemí subsaharské Afriky, kde je tato spojitost méně výrazná. Není proto náhoda, že pro tuto nemoc byl zpočátku navržen název GRID (gay-related immune deficiency), což znamená imunitní deficience související s gayi.

Občas se setkáváme s pokusem prezentovat AIDS jako nezasloužené břemeno, které homosexuálové nesou v důsledku diskriminace a útlaku většinovou společností. Z výše uvedených údajů, jako je graf počtu nakažených v San Franciscu však vidíme, že se jedná pouze o další lež homosexuálních ideologů.

I přesto že epidemiologické údaje hovoří jasně, uvedu na závěr stanovisko loni zemřelého profesora Antonína Holého, kterým také tento článek ukončím. Prof. Holý, který patří k nejvýznamnějším českým přírodovědcům, objevil celou řadu léků proti virům působícím AIDS, žloutenku, opar a další nemoci. Sám si vážil více svého léku proti žloutence, než léků na AIDS z důvodu, který uvedl v následujícím rozhovoru (podtržení jsem doplnil):

Pohlavní nemoci – graf 16

ZDROJ

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

21201)  Ronaldfut (17.03.2023 10:23)


<a href=https://mining-wikipedia.com/rivatuner>rivatuner statistics server download</a> - techpowerup gpu z, rivatuner +currently not possible

21202)  Richardvonry (17.03.2023 18:09)

<a href=http://freephotosh0p.net/>photoshop 2022 crack</a> - adobe photoshop download, adobe photoshop free download

21203)  Ramonenups (17.03.2023 22:55)

<a href=https://overdriventool-download.com>overdriventool 0.2 8</a> - overdriventool официальный сайт, overdriventool скачать официальный сайт

21204)  QuananExend (18.03.2023 09:17)

Предоставление услуг по аренде качественной спецтехники в Москве и Московской области., аренда спецтехники в москве.
<a href=https://arenda-spectekhniki1.ru/>аренда строительной спецтехники</a>
аренда спецтехники - <a href=http://arenda-spectekhniki1.ru/>http://arenda-spectekhniki1.ru/</a>
<a href=http://www.google.ae/url?q=http://arenda-spectekhniki1.ru>http://google.so/url?q=http://arenda-spectekhniki1.ru</a>

<a href=http://www.projefood.com.br/#comment-16133>Предоставление услуг по аренде первоклассной спецтехники в Москве и Московской области.</a> cf1c2d1

21205)  Kazzkkgroma (18.03.2023 11:19)

interesting news

21206)  RobertEtemi (18.03.2023 18:34)

<a href=https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com>mega market как зайти</a> - мега даркнет маркет, mega market как зайти

21207)  PreneExend (18.03.2023 18:39)

Предоставление в аренду на длительный и короткий срок на выгодных условиях следующей техники: камаз, погрузчик, манипулятор, автовышку, и другую специальную технику.. автомобильные краны.
<a href=https://uslugi-avtokrana.ru/>услуги крана</a>
услуги крана - <a href=https://www.uslugi-avtokrana.ru>https://www.uslugi-avtokrana.ru</a>
<a href=http://www.discobiscuits.com/?URL=uslugi-avtokrana.ru>http://mx2.radiant.net/Redirect/uslugi-avtokrana.ru</a>

<a href=https://www.highwaysales.net/?inquiry%5Bname%5D=Variannanuath&inquiry%5Bemail%5D=VidictBalde%40pochtaserver.com&inquiry%5Bcountry%5D=DE&inquiry%5Bsubject%5D=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%21&inquiry%5Brecaptcha%5D=disabled&inquiry%5Bmessage%5D=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%2C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BA%D1%83%2C%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83..%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fuslugi-avtokrana.ru%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%3C%2Fa%3E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20-%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.uslugi-avtokrana.ru%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.uslugi-avtokrana.ru%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.reiki.com.au%2F%3FURL%3Duslugi-avtokrana.ru%3Ehttp%3A%2F%2F7ba.info%2Fout.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fuslugi-avtokrana.ru%3C%2Fa%3E%20%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.francesconeri.org%2F2015%2F08%2F07%2Flibrarsi%2F%23comment-100410%3E%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%21%3C%2Fa%3E%204f42b74%20&inquiry%5Bproduct_id%5D&inquiry%5Bsub_id%5D&submit=Send%20Message&attention%5B0%5D=recaptcha&attention%5B1%5D=verify&action=bad_send_inquiry>Автокраны в аренду на любой срок!</a> 25d98d4

21208)  StanleyPoelo (19.03.2023 23:33)

<a href=https://blackcsprut.top>blacksprut официальный</a> - blacksprut net, блэкспрут площадка

21209)  FreemanVek (19.03.2023 23:45)

<a href=https://blacksput-onion.com>blacksprut +не работает</a> - www blacksprut com, blacksprut login

21210)  SamuelUsali (20.03.2023 09:27)

<a href=https://omgomg1-onion.com/>ссылка на омг</a> - омг, омг официальный сайт

21211)  lighttaM (22.03.2023 01:27)

Популярный сайт с музыкой предлагает вам послушать приятные произведения, которые понравятся всем, кто испытывает дрожь, как только заиграет мелодия, заслушивается ей и пускается в пляс. На сайте https://lightaudio.ru (<a href=https://lightaudio.ru/mp3/лера - вечеринка>лера козлова вечеринка</a> ) опубликованы только лучшие композиции современности, которые определенно вам понравятся. Здесь они самого разного жанра. И объединяет их одно – безупречное качество, четкий и глубокий звук. На сайте они находятся в огромном ассортименте, а потому точно будет, из чего выбрать. Только на этом портале вы отыщите все то, что душе угодно. И самое главное, что все песни актуальные, на самую разную тему, а потому обязательно доставят неподдельное восхищение. Если за окном пасмурно, вам хочется больше позитива, то скорей включите свою любимую песню и начинайте импровизировать в движениях.

Если сравнивать с другими порталами, здесь не просто много музыки, а только отобранная, качественная и популярная. А потому если вы где-то услышали трек, то самое время зайти на этот портал, чтобы найти песню и прослушать ее в данный момент. Также здесь вы найдете увлекательные подборки, которые помогут расслабиться. Послушав их, вы точно найдете смысл в жизни. К важным преимуществам портала относят:

- только качественная, красивая музыка;
- огромный выбор композиций;
- только четкий звук;
- пользоваться сайтом можно бесплатно.

На портале ежедневно появляются несколько сотен посетителей, которые, как и вы, стремятся послушать годную, красивую музыку и внести в свой день чуть больше позитива. Ее можно скачать к себе на устройство и наслаждаться тогда, когда захочется. Для вашего удобства предусмотрен плеер, которым вы сможете воспользоваться для того, чтобы перемотать песню, включить новую либо остановить проигрыш.

Воспользуйтесь специальным фильтром для того, чтобы подобрать лучшую песню, которая подарит покой и умиротворение. Все песни, которые присутствуют на этом портале, входят в топ лучших по России, а потому здесь только отборные предложения, которые по достоинству оцените и вы. Просто начните воспроизведение любимой песни, которая так вам нравится. Вот увидите, все неприятные эмоции, печаль быстро пройдут. Важным моментом является то, что вы сможете слушать треки, не скачивая их, без регистрации и абсолютно бесплатно. Это еще одно преимущество портала. Подарите себе увлекательный, приятный досуг. Кстати, включить музыку можно и тогда, когда пришли гости.

21212)  TobiasGoape (22.03.2023 10:11)

very good

21213)  mebelTeapy (22.03.2023 12:45)

Мебельный магазин «Мебель Студия» предлагает качественную, надежную и недорогую мебель от ведущих отечественных производителей, с которыми компания сотрудничает в течение достаточно продолжительного времени. На сайте https://mebel-studia.ru/ (<a href=https://mebel-studia.ru/shkafi-komodi-polki/shkafi/shkafi-kupe/shkafi-visokie>шкаф купе высокий</a> ) можно ознакомиться с полным ассортиментом продукции, которая включает в себя: комплекты мебели, комоды, шкафы, полки, стулья, столы, мебель в гостиную, спальню, на кухню, в прихожую. Все конструкции произведены из современных, надежных и качественных материалов, которые отличаются долгим сроком эксплуатации. И самое главное, что они абсолютно безопасные, а за счет качественной фурнитуры мебель не придется ремонтировать долгое время.

Перед вами огромный выбор изделий самого разного назначения, а потому не составит труда выбрать то, что нужно. Вся продукция адаптирована под самый взыскательный вкус, а потому получится быстро организовать пространство. Есть как бюджетные варианты, так и более дорогие. Все решения прослужат долго и не утратят изначального внешнего вида. К важным преимуществам покупки на этом сайте относят:

- доступные цены на все позиции;
- большой ассортимент, который постоянно расширяется;
- все товары поставляются напрямую с фабрик, минуя огромные наценки;
- на все изделия даются гарантии.

Даже несмотря на то, сколько стоит понравившаяся вам мебель, в обязательном порядке предоставляется гарантия от изготовителя. Вся мебель является сертифицированной, оригинальной. И самое главное, что создаст необходимую атмосферу, расставит акценты или станет ярким пятном в дизайне. Создайте роскошную обстановку без переплат.

Дизайнеры разрабатывали такую мебель, чтобы ее элементы можно было легко комбинировать между собой, создавать привлекательные гарнитуры и целые ансамбли. Применяются различные варианты отделки. При этом цветовую гамму вы сможете выбрать, полагаясь на свой вкус, предпочтения. Ассортимент магазина удовлетворит даже самые взыскательные потребности клиента, который сможет воспользоваться оперативной доставкой. На портале постоянно проводятся акции, действуют скидки, которые помогут сделать покупку более приятной и желанной. Постоянное пополнение ассортимента позволит регулярно обновлять мебель. Вы обязательно подберете решение, исходя из бюджета. Покупайте продукцию у надежного и порядочного поставщика.

21214)  advoPip (24.03.2023 02:59)

Коллегия Адвокатов "ЦРКС" в течение длительного времени оказывает услуги, связанные с комплексной уголовно-правовой защитой. У каждого адвоката более 15 лет практики, поэтому специалист с легкостью справится даже с самой сложной задачей, которая требует особого терпения, внимания и самоотдачи. На сайте http://advokat-105.ru (<a href=https://advokat-105.ru/stoimost_uslug/>адвокат по уголовным делам цена услуг</a> ) изучите полный спектр услуг, которые предлагает коллегия. И самое главное, что защита происходит на профессиональном уровне и качественно. Адвокат сможет подключиться к процессу, независимо от того, на какой стадии находится дело. Важно понимать, что именно адвокат и его компетенция оказывают особое влияние на исход дела. Огромный опыт позволит подобрать доказательства того, что обвиняемый невиновен, либо получится смягчить вину.

Адвокат и его подопечный вправе обжаловать приговор. А если вину не удалось доказать, то потерпевший обязательно получит компенсацию. Важно вовремя обращаться к адвокату, ведь многие граждане не знают своих прав, особенно, если впервые столкнулись с ложным обвинением, злоупотреблением должностными обязательствами. У всех адвокатов, которые работают в компании, огромный практический опыт, безупречная репутация, что позволяет браться даже за наиболее сложные дела. Они максимально оперативно находят ответы на наиболее сложные вопросы, берутся и за нестандартные ситуации. К важным преимуществам обращения в компанию относят:

- в коллегии трудятся компетентные специалисты с огромным опытом;
- стаж каждого сотрудника более 20 лет;
- доступные расценки;
- гарантированный результат.

Практика показывает, что только профессиональная и грамотная помощь адвоката по уголовным делам на стадии следствия позволит получить нужный результат: закрытие дела, а также смягчение приговора. Вот почему к выбору специалиста следует подходить с особым вниманием.

Что касается расценок, то на их формирование влияет сложность дела, а также то, на какой стадии находится оно, позиции подзащитного. Однако узнать то, какова будет цена в вашем случае, можно по телефону, на консультации. Адвокат проведет анализ дела, а также расскажет вам о том, каковы шансы. Если обе стороны устроят условия сотрудничества, то подписывается договор, адвокат приступает к сбору доказательной базы, ведению дела. Выбирайте надежную, проверенную компанию, которая работает на ваше благо.

21215)  CharlesMiz (24.03.2023 09:43)


<a href=https://wh-satano.ru/cheats/battlefield>battlefield 3 читы</a> - апекс легенд макросы, genshin читы

21216)  CharlesDum (26.03.2023 01:06)

Full Report
<a href=https://forums.newworld.com/t/laden-sie-ihre-fotos-von-mobseinrichtung-und-ausr%C3%BCstung-in-die-new-world-guide-datenbank-hoch/814699>Einrichtung und Ausrustung in die New World Guide-Datenbank hoch</a>

21217)  RsenExend (26.03.2023 06:54)

Купить Тренажер эллипс - только в нашем интернет-магазине вы найдете низкие цены. Быстрей всего сделать заказ на купить эллиптический тренажер можно только у нас!
<a href=https://ellipticheskie-trenazhery-moskva.com/>домашний эллипс</a>
эллипс купить - <a href=http://ellipticheskie-trenazhery-moskva.com>http://www.ellipticheskie-trenazhery-moskva.com</a>
<a href=https://www.psuaaup.net/?URL=http://ellipticheskie-trenazhery-moskva.com>https://www.google.jo/url?q=http://ellipticheskie-trenazhery-moskva.com</a>

<a href=https://statt-seitensprung.de/johannes-faupel-impressum/#comment-523302>Эллиптический тренажер - представлены как недорогие эллипсы для дома, так и профессиональные для зала. Бесплатная доставка, сборка и обслуживание!</a> bce21b7

21218)  Qazzynip (26.03.2023 09:56)

nothing special

21219)  WayneSwove (27.03.2023 02:24)

go to this website
<a href=https://www.reddit.com/r/NewWorldGuides/comments/10iy6ab/the_best_tool_to_create_your_new_world_build_and/>create best new world builds</a>

21220)  LolaMum (28.03.2023 05:42)

<a href=http://moskplenka.ru/>бахилы высокие полиэтиленовые</a>

21221)  LolaMum (28.03.2023 05:43)

<a href=http://moskplenka.ru/>бахилы высокие полиэтиленовые</a>

21222)  LolaMum (28.03.2023 05:43)

<a href=http://moskplenka.ru/>бахилы высокие полиэтиленовые</a>

21223)  hotplayerdor (28.03.2023 09:13)

Популярный музыкальный портал предлагает послушать красивую, романтическую и нежную музыку, которая помогает взбодриться, улучшить настроение, развеяться в будний день после активной работы. Если и вы находитесь в поисках качественной музыки, которую можно не только поставить в машину, но и скачать на любое устройство для веселья, то скорей заходите на сайт https://hotplayer.ru (<a href=https://hotplayer.ru/?s=%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0>песня моя королева</a> ) на котором собраны самые лирические треки современности. Их можно слушать без остановки, нон-стоп и получать от этого много удовольствия. Музыка уносит в удивительный, невероятный мир, в котором вам будет спокойно и гармонично.

Здесь представлены как давно полюбившиеся хиты прошлых лет, так и многообещающие новинки. Их выхода ждали давно и с особым нетерпением, а потому вы сможете начать прослушивать любимые треки и радоваться их качественному, необычному и интересному звучанию. И самое главное, что звук невероятно чистый, что особенно доставляет удовольствие. Этот портал радует разнообразной музыкой, а потому вы обязательно отыщите что-то, исходя из своих предпочтений, вкусов. Для этого необходимо воспользоваться комфортным поиском. Он поможет найти все, что необходимо. И даже песню определенного певца. Во время прослушивания отвлекитесь на минуту от забот. К важным преимуществам портала относят:

- огромный выбор музыкальных композиций;
- качественный звук;
- отечественные исполнители;
- бесплатное пользование ресурсом.

Важным достоинством данного портала является то, что на нем регулярно публикуются новинки, услышать которые необходимо и вам. При этом каждый певец старается захватить ваше внимание, чтобы очаровать своего слушателя. Наслаждаться приятными мелодиями вы сможете в любом месте, даже на прогулке с любимой собакой, на природе, во время уикенда или уборки. Здесь находится только отборная музыка, «свежачок», который обязательно произведет эффект.

Если нагрянули гости, то обязательно включите плейлист для того, чтобы получить море положительных эмоций. Этот плейлист отправит вас в увлекательное путешествие в музыкальный рай, которое вам точно понравится. Здесь находится комфортный и интуитивно понятный плеер, который поможет вам воспроизвести любую песню, сделать громче, включить другой трек или поставить его на паузу. Сайт максимально адаптирован под потребности пользователя, чтобы вам было комфортно находиться на этом портале.

21224)  smmstorebus (28.03.2023 11:15)

Компания «SMM-STORE» в течение длительного времени оказывает услуги, связанные с продвижением сайта в социальных сетях. Они помогают продвинуть товар, предложение, сделать так, чтобы о нем узнало как можно больше потенциальных покупателей. При хорошей репутации и заказов становится намного больше, увеличивается количество продаж. Но для этого необходимо себя правильно преподнести. Вот почему особой популярностью пользуется такая услуга, как SMM-продвижение. Очень важно ее заказывать у настоящих профессионалов, которые используют работающие и продвинутые авторские методики. Именно такие работают в компании «SMM-STORE», которая выяснила потребности клиентов и готова предложить то, что быстро принесет эффект. На сайте https://smm-store.su/ (<a href=https://smm-store.su/>стоимость smm продвижения</a> ) изучите информацию, касающуюся того, что даст вам такая услуга.

Важным моментом является то, что продвижение в социальных сетях не предполагает огромных затрат, но при этом дает отличный результат. Это объясняется тем, что пользователи сами распространяют информацию между собой по принципу сарафанного радио. К важным преимуществам продвижения относят следующее:

- специалисты разрабатывают собственную стратегию. Под каждый проект инструменты подбираются отдельно;
- поддерживается интерес потенциальных покупателей, специалисты вовлекают их в диалог, обсуждение темы;
- составление полезных, актуальных материалов, которые помогут раскрыть ваш продукт, заинтересовать потенциальных покупателей;
- используются все доступные сервисы, социальные сети.

SMM-продвижение необходимо не только для продаж, а еще и общения с потребителями для того, чтобы выяснить их потребности, получить честный отзыв о товаре, решить вопрос, дать комментарий. Комплексный подход к развитию социальной сети позволит повысить интерес покупателя, укрепить позиции на рынке.

Эффективность выбранных методик в основном зависит от профессионализма специалиста. И очень важно подходить к работе с особой ответственностью. Любой проект для сотрудников компании является уникальным и инновационным, даже самый сложный. В обязательном порядке проводится анализ информации для того, чтобы подобрать наиболее эффективный инструмент. Специалисты оценят текущую ситуацию, составят стратегию продвижения, согласуют сроки. Что касается расценок, то они зависят от масштабов работы, сложности проекта.

21225)  urrobotTog (28.03.2023 16:12)

Платформа "ЮРРОБОТ" – это инновационная и уникальная система облачного типа. Она окажет помощь мировому судье, компаниям, а также судебному приставу ускорить свою работу, выполнить ее на должном уровне. При этом всю рутину берет на себя умный и высокотехнологичный робот, который детально знает свою работу и создан в помощь специалистам различных отраслей. Он отлично работает с дебиторский задолженностью, используя искусственный интеллект, а также машинное обучение. На сайте https://urrobot.net (<a href=https://urrobot.net>досудебная претензия о взыскании задолженности</a> ) ознакомьтесь с тем, какие обязанности возьмет на себя робот. В обязательном порядке он использует искусственный интеллект во время работы с должниками. В его компетенцию входит роботизированный обзвон. Сотрудничает как с компаниями, так и частными лицами. Подает судебные приказы в режиме онлайн.

У робота действительно огромные возможности, ведь они охватывают все этапы работы с должниками. Так искусственный интеллект самостоятельно выявляет должника и факт того, что у него есть задолженность. Робот использует полный спектр мероприятий, которые помогают справиться с проблемными обязательствами. За счет встроенной системы, которая создана с использованием инновационных технологий, роботу не составит труда правильно и рационально управлять всеми мероприятиями, которые связаны с взысканием задолженности. У робота огромное количество программ, которые помогут в ежедневном выполнении работ. К важным преимуществам такого интеллекта относят:

- работает в несколько раз быстрее специалиста;
- сокращает расходы предприятия;
- автоматическая работа с должником;
- берется за любые виды задолженности.

Эта система является одной из немногих, которая произведена высококлассным экспертом. Она проводит анализ задолженности и осуществляет контроль персонала при осуществлении процедуры взыскания дебиторской задолженности.

Компания предлагает протестировать такую программу абсолютно бесплатно в течение определенного времени. Робот будет полезен следующим структурам: ЖКХ, финансовым компаниям, дилерам, оптовикам, юристам, основная деятельность которых сопряжена с взысканием задолженности. К программе стоит присмотреться и сотовым операторам, провайдерам, владельцам каршеринговых компаний. Скачайте презентацию для того, чтобы ознакомиться со всеми преимуществами и особенностями искусственного интеллекта.

21226)  LicadeExend (28.03.2023 19:52)

Аренда экскаватора. Срочно - стоимость аренды, где заказать экскаватор. Бестрей всего взять в аренду экскаватор можно только у нас!
<a href=https://uslugi-ekskavatora.ru/>услуга экскаватор</a>
найму экскаватор - <a href=http://uslugi-ekskavatora.ru>http://uslugi-ekskavatora.ru/</a>
<a href=http://sat.issprops.com/?URL=uslugi-ekskavatora.ru>http://www.elahmad.com/url.php?url=uslugi-ekskavatora.ru</a>

<a href=https://azmaish.com/synonyms-test-27/#comment-3543>Аренда экскаватора москва и область - компания сдает в аренду экскаваторы в Москве и за МКАД. Независимо от характеристик объекта, наш автопарк включает в себя все необходимое оборудование.</a> 98d4204

21227)  IyavaheeExend (29.03.2023 07:22)

Заказать одежду для девочек - только в нашем интернет-магазине вы найдете качественную одежду. купить детскую одежду для девочек. Быстрей всего сделать заказ на детскую одежду можно только у нас!
<a href=https://odezhda-dlya-devochek77.com/>одежда девочек</a>
купить одежду для девочек - <a href=https://odezhda-dlya-devochek77.com>https://odezhda-dlya-devochek77.com</a>
<a href=http://google.co.uk/url?q=http://odezhda-dlya-devochek77.com>https://www.google.sm/url?q=http://odezhda-dlya-devochek77.com</a>

<a href=http://iidmangalore.com/pextestimonial/default-2/#comment-92057>Модная одежда для девочек - у нас вы можете купить качественную одежду для девочек на любой вкус и сезон.</a> d98d420

21228)  IplaldTouby (31.03.2023 14:35)

thank you very much

21229)  Barbaratog (31.03.2023 22:53)

<a href=http://rusplomba.ru/>большие пакеты для колес</a>

21230)  Barbaratog (31.03.2023 22:53)

<a href=http://rusplomba.ru/>большие пакеты для колес</a>

21231)  Barbaratog (31.03.2023 22:53)

<a href=http://rusplomba.ru/>большие пакеты для колес</a>

21232)  Barbaratog (31.03.2023 22:54)

<a href=http://rusplomba.ru/>большие пакеты для колес</a>

21233)  Ellenjum (01.04.2023 19:53)

<a href=http://gloveland.ru/>губка нейлоновая</a>

21234)  Ellenjum (01.04.2023 19:53)

<a href=http://gloveland.ru/>губка нейлоновая</a>

21235)  Ellenjum (01.04.2023 19:53)

<a href=http://gloveland.ru/>губка нейлоновая</a>

21236)  Ellenjum (01.04.2023 19:54)

<a href=http://gloveland.ru/>губка нейлоновая</a>

21237)  Cyrilfen (02.04.2023 12:41)

<a href=https://megadark-net.com/>mega sb</a> - ссылка на мегу даркнет, mega onion

21238)  Kristiwrime (03.04.2023 03:44)

<a href=http://upackprom.ru/>мешок мусорный 120 л</a>

21239)  Kristiwrime (03.04.2023 03:44)

<a href=http://upackprom.ru/>мешок мусорный 120 л</a>

21240)  Kristiwrime (03.04.2023 03:45)

<a href=http://upackprom.ru/>мешок мусорный 120 л</a>

«   1 ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 564   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek