AIDS a homosexualita

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-us-gay-pride-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V tomto článku nechám mluvit především grafy a fakta v nich obsažená.

 

V prvním grafu je odhadovaný počet nových infekcí retrovirem nazývaným HIV (Human Immunodeficiency Virus), který je původcem nemoci AIDS. Údaje jsou ze Spojených států z let 1977 – 2006 a jsou členěné podle způsobu přenosu.

Zelená čára v grafu ukazuje, že z počátku epidemie, až do roku 1983 byl počet nakažených heterosexuálů zcela zanedbatelný. Pouze v letech 1991 – 1993 o trochu předstihli MSM (muže kteří mají sex s muži), ale poté se opět trend vrací do původních kolejí. MSM jsou jedinou skupinou, která v posledních letech (do roku 2006) zaznamenává nárůst počtu nakažených. Při porovnávání počtů nakažených v jednotlivých skupinách je třeba mít stále na vědomí, že i takto široce pojatá skupina MSM představuje pouhých 6,4 % populace Spojených států na které připadá více než polovina nakažených. Po odečtení poměrně malého počtu těch, kteří si injekčně aplikují drogy tak zbývá 93 % heterosexuálů, na které připadá méně než polovina nakažených a zvláště v prvních letech šíření AIDS byl jejich podíl mizivý! ZDROJ

Pohlavní nemoci – graf 01

ZDROJ

Další graf z Velké Británie opět zachycuje počty nakažených podle způsobu přenosu nákazy. Sex between men = sex mezi muži
mother to infant = přenos z matky na dítě blood/tissue products = přenos krví nebo jinými tkáněmi při transfuzích a transplantacích.
Pohlavní nemoci – graf 02

ZDROJ

Na následujícím grafu je situace v Japonsku, kde vidíme, že sexuální styk mezi stejnými pohlavími (Same sex contact) – modrá čára - hrál zpočátku relativně menší roli. Převládl nad heterosexuálním přenosem - červená čára - až po roce 2001, ale zato se dostal v roce 2010 téměř na trojnásobek.. Other cause = jiná příčina – žlutá čára.

Pohlavní nemoci – graf 03

ZDROJ

Následující graf je pro argumentaci obzvláště důležitý. Vidíme zde podobný vzor, jako pro celé Spojené státy s tím, že zde je ještě mnohem větší rozdíl mezi gayi a heterosexuály. Okolo roku 1994 dochází k poklesu nakažených heterosexuálů blízko k nule a naopak k opětovnému nárůstu u gayů. Ideologové obhajující homosexuální chování totiž s oblibou tvrdí, že za problémy gayů může jejich útlak a předsudky. Pokud by to tak bylo, tak bychom spolu s prosazením rovnoprávnosti gayů museli pozorovat postupné vyrovnání jejich problémů na úroveň, jaká je u heterosexuálů. K vyškrtnutí homosexuality ze seznamu nemocí došlo již v roce 1973 a San Francisco se stalo Mekkou gayů (zřejmě jí bylo již před rokem 1973). Dá se říci, že většina gayů žijících v San Franciscu nepamatuje dobu, kdy byla ještě homosexualita považována za nemoc, a vyrostli v prostředí, kde se naopak cítí nesvůj konzervativec. Tento graf tedy spolehlivě vyvrací tvrzení, že za problémy homosexuálů s pohlavními nemocemi mohl útlak společnosti. Možná že je svoboda spíše devastuje.

Pohlavní nemoci – graf 04

ZDROJ

Následující graf je konečně z Čech a v češtině, takže nepotřebuje komentář. Ukazuje nám rozdělení počtu všech případů od počátku epidemie podle způsobu přenosu.

Pohlavní nemoci – graf 05

ZDROJ

Následující tabulka ukazuje to, co předchozí koláčový graf, ale jen za rok 2009 a rozděleně na muže a ženy, takže ještě více vyniká drtivá převaha nakažených homosexuálů a bisexuálů mezi muži. České lesby si vedou dobře, ale je jich v populaci malý počet.

Pohlavní nemoci – graf 06

ZDROJ

Další graf je ze Spojených států a ukazuje podíl homosexuálního přenosu ještě trochu vyšší, než v ČR. MSM = muži kteří mají sex s muži.

Pohlavní nemoci – graf 07

ZDROJ

Další tabulka spolu s grafem z USA ukazují odděleně muže a ženy. Muži, kteří mají sex s muži, jasně vedou, přesto že tvoří jen málo početnou minoritu:

Estimated adult and adolescent new HIV diagnoses in 2009 by transmission route and gender

Transmission route Muži Ženy
Male-to-male sexual contact 24,132 -
Injection drug use 2,652 1,520
Male-to-male sexual contact and injection drug use 1,157 -
Heterosexual contact 4,551 8,706
Other 47 29
Total* 32,538 10,255

* Because totals are calculated independently of the sub-populations, the values in each column may not sum exactly to the figure in the 'Total' row

Pohlavní nemoci – graf 08

ZDROJ

Graf označený jako č. 1 z Velké Británie nás varuje, abychom nebyli přehnaně optimističtí, pokud jde o možnosti nových léků. HAART (vysoce aktivní antiretrovirová terapie) vedla k výraznému poklesu počtu lidí, u kterých propukl AIDS (zelená čára) a k poklesu úmrtí (fialová). Reakcí na tento úspěch však byl pokles opatrnosti a neprodleně došlo k více než dvojnásobnému nárůstu počtu nakažených virem HIV:
Figure 1: Annual new HIV and AIDS diagnoses and deaths: UK, 1981-2010

Pohlavní nemoci – graf 09

Jako doplnění k předchozímu grafu vidíme samostatně též reakci mužů, kteří mají sex s muži, na novou léčbu HAART. Zjevně jim otrnulo, když viděli, že se díky nové léčbě dá přežívat a kromě střídání stovek sexuálních partnerů přidali nové druhy zábavy, jako barebacking, bugchasing a stealthing. V následující informaci o takových praktikách čeští novináři opomněli zmínit, že se jedná homosexuály, a zprávu navíc ilustrovali fotografií muže a ženy. Tento článek je typickou ukázkou práce homosexuální propagandy. Informace o úmyslném nakažení zvyšuje sledovanost, takže je zájem ji použít. Na druhé straně se nesmí zmínit jakákoli spojitost s homosexualitou a navíc se text doprovodí matoucí fotografií.

Opět vidíme, že s postupujícím společenským přijetím homosexuality jako normální varianty sexuálního chování, nedochází ke sblížení sociosexuality homosexuálů (což znamená zhruba promiskuity, počtu sexuálních partnerů) se sociosexualitou heterosexuálů. Heterosexuálové se i po zavedení nové léčby chovali stále opatrněji, zatímco homosexuálové se zjevně vrací v sociosexualitě (promiskuitě) a rizikovosti svého chování na úroveň před propuknutím epidemie AIDS.

Figure 2: Annual New HIV diagnoses among men who have sex with men: UK, 1981-2010

Pohlavní nemoci – graf 10

ZDROJ

Následující sloupcový graf ukazuje procento nakažených virem HIV mezi muži, kteří mají sex s muži (MSM), a procento nakažených mezi všemi dospělými muži ve čtyřech zemích Evropské unie. Například v Itálii je nakaženo 26,7 % mužů, kteří mají sex s muži, ačkoliv v celé populaci mužů je nakaženo jen 0,5 %, což je padesátinásobek. Ve žlutém sloupci adult prevalence (výskyt u dospělých) jsou však MSM, kteří představují obvykle více než polovinu nakažených zahrnuti také. Takže můžeme zhruba odhadnout, že v Itálii je mezi MSM přinejmenším sto krát více nakažených, než mezi heterosexuály. Největší nepoměr mezi MSM a heterosexuály v počtu nakažených virem působícím AIDS je v Německu, kde se jedná zhruba o dvě stě násobek.

Pohlavní nemoci – graf 11

Figure 2: HIV Prevalence rates in 4 EU Countries: MSM and General Adult prevalence rates.

ZDROJ

Dále vidíme podobné srovnání pro některé země Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Opět se ukazuje, že v populaci MSM je několikanásobně vyšší podíl nakažených, než je tomu v celkové mužské populaci (která zahrnuje též MSM). Pouze v Keni je rozdíl poměrně malý. U dalších afrických zemí, Senegalu a Súdánu jsou rozdíly několikanásobné až mnohonásobné.

Pohlavní nemoci – graf 12

ZDROJ

Nyní se podíváme na pár grafů, které popisují celosvětový rozsah epidemie AIDS. Následující graf varuje, že ve Spojených státech neustále roste počet lidí infikovaných virem HIV. Důvodem je to, že počet nově nakažených zůstává přibližně stejný, ale díky novým metodám léčby zavedeným okolo roku 1995, lidé trpící AIDS žijí výrazně déle.

Pohlavní nemoci – graf 13

Tabulka s regionální statistikou zachycuje celosvětový vývoj epidemie AIDS ke konci roku 2010:

Regionální statistika pro HIV a AIDS, konec roku 2010

Region Dospělí a děti
žijící s HIV/AIDS

Dospělí a děti, kteří se nově nakazili v roce 2010

Výskyt u dospělých* Úmrtí způsobená AIDS 2010
Sub-Saharan Africa 22.9 million 1.9 million 5.0%
1.2 million
North Africa & Middle East 470,000 59,000
0.2%
35,000
South and South-East Asia 4 million
270,000
0.3% 250,000
East Asia 790,000 88,000
0.1% 56,000
Oceania 54,000 3,300
0.3% 1,600
Latin America
1.5 million
100,000
0.4% 67,000
Caribbean
200,000
12,000
0.9% 9,000
Eastern Europe & Central Asia
1.5 million
160,000
0.9% 90,000
North America
1.3 million
58,000
0.6% 20,000
Western & Central Europe
840,000
30,000
0.2% 9,900
Celý svět, celkem
34 million
2.7 million
0.8% 1.8 million

* Proportion of adults aged 15-49 who are living with HIV/AIDS

Pohlavní nemoci – graf 14

ZDROJ

Na posledním grafu je na pravé stupnici počet lidí žijících s HIV, na levé stupnici je počet nově infikovaných a mrtvých. Sloupce v grafu znamenají počet lidí žijících s HIV, červená čára počet nově nakažených HIV a hnědá počet zemřelých na AIDS:

Pohlavní nemoci – graf 15

ZDROJ

Počet lidí zemřelých na AIDS v USA ke konci roku 2008 činil 617.025 a za samotný rok 2008 jich zemřelo 16.605. Z toho můžeme odhadovat, že ke konci roku 2013 počet zemřelých na AIDS v USA dosáhne 700.000 osob.

Z výše uvedených grafů můžeme spolehlivě doložit, že celosvětová epidemie AIDS je výrazně spojena s homosexualitou s výjimkou některých zemí subsaharské Afriky, kde je tato spojitost méně výrazná. Není proto náhoda, že pro tuto nemoc byl zpočátku navržen název GRID (gay-related immune deficiency), což znamená imunitní deficience související s gayi.

Občas se setkáváme s pokusem prezentovat AIDS jako nezasloužené břemeno, které homosexuálové nesou v důsledku diskriminace a útlaku většinovou společností. Z výše uvedených údajů, jako je graf počtu nakažených v San Franciscu však vidíme, že se jedná pouze o další lež homosexuálních ideologů.

I přesto že epidemiologické údaje hovoří jasně, uvedu na závěr stanovisko loni zemřelého profesora Antonína Holého, kterým také tento článek ukončím. Prof. Holý, který patří k nejvýznamnějším českým přírodovědcům, objevil celou řadu léků proti virům působícím AIDS, žloutenku, opar a další nemoci. Sám si vážil více svého léku proti žloutence, než léků na AIDS z důvodu, který uvedl v následujícím rozhovoru (podtržení jsem doplnil):

Pohlavní nemoci – graf 16

ZDROJ

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

21081)  PeterIdess (19.01.2023 05:56)

<a href=https://b-p.sale>купоны like4u</a> - купить акк вк за 10 рублей, фейковые аккаунты вконтакте

21082)  Phillipswete (20.01.2023 23:23)

<a href=https://deadxmacro.store/>rust macro no recoil 2022</a> - undetected rust script, rust no recoil undetected

21083)  Ronaldpauch (21.01.2023 00:31)

<a href=https://154auto.ru/>срочно продать авто новосибирск</a> - выкуп автомобилей срочно, авто без документов продажа

21084)  BarryGrasp (21.01.2023 01:11)

добросердечный вебсайт <a href=https://sunsiberia.ru/>купить чай</a>

21085)  Jefferymax (21.01.2023 11:22)

<a href=https://freeskladchina.org/>бесплатные курсы +по программированию</a> - складчина курсов, онлайн обучение бесплатно

21086)  AdolfoZof (21.01.2023 16:17)

<a href=https://megasbdark-net.com/>мега маркет даркнет</a> - мега дарк нет, мега ссылка

21087)  MatthewAlate (22.01.2023 14:13)

<a href=https://quasarhacks.com/>Hardware cheats</a> - Undetect чит RUST, Hardware cheats

21088)  Jamestruby (27.01.2023 02:33)

<a href=https://payton.in>Крипто-инвестиционный фонд</a> - покупка криптовалюты, Крипто-инвестиционный фонд payton

21089)  Robertality (27.01.2023 03:16)

красивый сайт <a href=https://sunsiberia.ru>купить чай</a>

21090)  Jacobbok (27.01.2023 05:08)

<a href=http://pf-rs.ru/>Дизельное топливо</a> - Отработанное масло, Битумовозы Новый Уренгой

21091)  KelvinMit (27.01.2023 11:41)

<a href=http://t4cbible.com/fonts/pages/?jetix_jogo_13.html>jet x</a>


jet x:https://colegiojatoba.com.br/articles/jetx_128.html
jetix jogo:https://rennerusa.com/pages/jetx_165.html
jetix apostas:https://thedockyard.co.uk/news/cbet_jetix_6.html
jetix jogo:http://wwscc.org/evinfo/pages/jetix_bet_2.html

21092)  Huntertefly (27.01.2023 14:39)

<a href=https://xn--omgmg-2ta.shop>ОМГ сайт дарнет</a> - OMG!OMG! Darknet Market, OMG OMG Darknet marketplace

21093)  AndrewDix (28.01.2023 02:11)


<a href=https://xn--80akjddcefjja1c.xn--p1ai/catalog/nakleyki-na-snegohody/>наклейки на снегоходы ямаха</a> - наклейки на аквабайк, наклейки на снегоход

21094)  HarryErype (28.01.2023 04:08)


<a href=https://www.solartek.ru/solncezashchitnye-i-teplootrazhayushchie-plenki/>атермальная пленка для окон</a> - тонировка стекол автомобиля, тонирование окон в квартире

21095)  LouisDwent (28.01.2023 09:30)


<a href=https://kinozapas.co/serialy-2023/>сериалы 2023 онлайн</a> - фильмы 2023, Аниме 2022

21096)  OrencesExend (29.01.2023 08:08)

Лечение в Баварии. Полное сопровождение пациента, лечение за границей в германии. Лечение за рубежом только у нас.
<a href=https://doc-muenchen.de/>лечение в германии</a>
лечение в европе германия - <a href=http://www.doc-muenchen.de>https://doc-muenchen.de/</a>
<a href=http://google.is/url?q=http://doc-muenchen.de>http://google.com.gt/url?q=http://doc-muenchen.de</a>

<a href=https://verticalfly.com.br/salto-de-paraquedas-salto-duplo-da-samia-abrahim/#comment-125208>Лечение в лучших клиниках Германии + полное сопровождение пациента и помощь в оформлении документов. Лечение в топовых клиниках Германии. Лечение в лучших клиниках Германии только у нас.</a> 1b785cf

21097)  dashkasevasts (30.01.2023 09:07)

Купить шампуни он-лайн https://trustgas.ru/
DashkaSevast
https://www.xvideos.com/profiles/msevast

21098)  Billysig (05.02.2023 03:17)

<a href=https://megadm.cc/>зеркала мега даркнет</a> - mega сайт, mega ссылка onion

21099)  LorenzoVer (05.02.2023 04:26)

this link <a href=https://unibittechnology.com/>Job UniBit Technology from NewYork</a>

21100)  Antonvpo (05.02.2023 17:05)

Доброго времени суток товарищи
Наш новостной веб сайт предлагает познакомиться со последними новостями.
Вас может заинтересовать:
Наш сайт - https://www.wishlistr.com/aauds19971
https://www.accelevents.com/o/DenisMarkEvents
https://www.goodreads.com/user/show/161522323-denis-mark
https://cssfox.co/=edsas19572
https://artmight.com/user/profile/918783

Заходите и ознакамливайтесь - <a href=https://www.wishlistr.com/bauds19971>новости Узбекистана</a>
<a href=https://usa.life/read-blog/35761>новости Кыргызстана</a>
<a href=https://www.turnkeylinux.org/user/1908960>новости Казахстана</a>
<a href=https://doodleordie.com/profile/aauds19971>новости Казахстана</a>
<a href=https://www.renderosity.com/users/id:1338663>новости Казахстана</a>

21101)  YsonomaExend (09.02.2023 10:41)

Интересные головоломки от Brain Test! прохождение всех уровней и Ответы на них, уровни в brain test.
<a href=https://brain-test3.ru/>как проходить игру brain test</a>
brain test 2 уровень - <a href=http://brain-test3.ru>http://www.brain-test3.ru/</a>
<a href=https://wavearts.com/?URL=brain-test3.ru>https://google.it/url?q=http://brain-test3.ru</a>

<a href=https://www.pjlfoundation.ca/photo-2019-03-20-12-30-38/#comment-34621>Интересные головоломки от Brain Test! Ответы на все уровни</a> 4f1_305

21102)  oasisNak (10.02.2023 19:59)

Интернет-магазин «ОАЗИС» предлагает элитный чай, который подают в лучших ресторанах и общепитах, а также натуральный кофе с изысканным и сбалансированным вкусом. В разделе имеются и кофемашины брендов, которые положительно себя зарекомендовали. Здесь вы найдете сиропы, подарочные наборы и различные напитки, которые заполучили положительные отзывы постоянных клиентов. На сайте вы сможете заказать напитки от лучших мировых производителей, которые создают качественную продукцию без добавления искусственных ароматизаторов, красителей, вредных добавок. Вся продукция представлена в огромном ассортименте, поэтому вы найдете премиальный чай без дополнений, с кусочками фруктов, цветами, другими добавками, которые улучшат эмоциональный фон. А кофе пробудит чувства, подарит энергию и станет отличным началом дня. На сайте https://oasis-msk.ru/ (<a href=https://oasis-msk.ru/rancilio-c-56_57.html>rancilio кофемашины</a> ) имеются такие сорта чая, которые понравятся самым утонченным ценителям благородного напитка и истинным гурманам, знающим толк во вкусных, полезных и освежающих напитках. Главным направлением деятельности компании является составление ассортимента для профессионалов, а также обеспечение бесперебойных поставок товаров со складов. Все это и позволило получить место лидера в данной сфере. К важным преимуществам компании относят:

- доставка по всей России. Курьеры приедут в наиболее комфортное время и привезут весь объем заказа тогда, когда скажете;
- интернет-магазин считается официальным поставщиком таких популярных марок, которые создают вкусный чай и ароматный кофе, как Niktea, Althaus, Impassion, Lavazza. Кроме того, специалисты организуют техническое обслуживание оборудования популярных брендов;
- вы всегда можете обратиться в сервис для того, чтобы воспользоваться услугами, связанными с технической поддержкой, монтажом, а также сервисным обслуживанием. Кроме того, постоянно ведутся работы по обучению персонала корректной эксплуатации оборудования для кофе;
- вкусный чай, изысканный кофе от лучших брендов современности, которые создают продукцию эталонного качества.

Вы можете быть уверены в том, что покупаете действительно качественную, оригинальную продукцию, которая доставит вам удовольствие и простимулирует количество продаж. В разделе также можно приобрести и артезианскую воду из чистых источников. Она утолит жажду и поможет в приготовлении роскошных блюд для всей семьи.

21103)  DavidAbatt (12.02.2023 15:38)

<a href=https://grottie.ru/>Nord Premium</a> - Nord Premium, аккаунты vpn

21104)  TaryExend (12.02.2023 17:32)

Конверсия в продажах это - для начинающих
<a href=https://konversiya-eto.ru>формула конверсии сайта</a>
конверсия как посчитать - <a href=https://www.konversiya-eto.ru/>https://konversiya-eto.ru</a>
<a href=http://www.google.bi/url?q=http://konversiya-eto.ru>http://google.com.na/url?q=http://konversiya-eto.ru</a>

<a href=https://kapitanyimola.cafeblog.hu/page/36/?sharebyemailCimzett=k.kashh.urrley%40gmail.com&sharebyemailFelado=k.kashh.urrley%40gmail.com&sharebyemailUzenet=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20-%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%20%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fkonversiya-eto.ru%5D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%5B%2Furl%5D%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20-%20%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.konversiya-eto.ru%5Dhttps%3A%2F%2Fwww.konversiya-eto.ru%2F%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.civicvoice.org.uk%2F%3FURL%3Dkonversiya-eto.ru%5Dhttps%3A%2F%2Fgoogle.rw%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fkonversiya-eto.ru%5B%2Furl%5D%20%20%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fmazingus.com%2Ften-tips-to-build-your-business-for-free%2F%23comment-32609%5D%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.%5B%2Furl%5D%207c1182_%20&sharebyemailTitle=nyafkamacska&sharebyemailUrl=https%3A%2F%2Fkapitanyimola.cafeblog.hu%2F2009%2F01%2F29%2Fnyafkamacska%2F&shareByEmailSendEmail=Elkuld>Формула конверсии сайта - это соотношение числа гостей веб-сайта, выполнивших там какие-либо целевые действия, ко всему числу посетителей.</a> 98d4204

21105)  MichaelHoozy (12.02.2023 20:05)


<a href=https://goldenbengaltours.com/tr/>glory casino online</a> - glory casino apps download, glory casino m??teri hizmetleri

21106)  TroyceeaExend (12.02.2023 20:09)

Себестоимости - поможем сделать
<a href=https://sebestoimost-produktsii.ru>себестоимость это простыми словами</a>
затраты производства - <a href=https://www.sebestoimost-produktsii.ru/>https://sebestoimost-produktsii.ru/</a>
<a href=https://www.google.cm/url?q=https://sebestoimost-produktsii.ru>http://www.gngjd.com/url?q=http://sebestoimost-produktsii.ru</a>

<a href=https://mercedes-world.com/s-class/mercedes-benz-s-580-4matic-review/comment-page-267#comment-19346>Калькулирование - это цена товара, которая складывается на всех этапах его производства, начиная от приобретения сырья (материалов) и заканчивая получением готового товара потребителем.</a> f1c2d13

21107)  dobrzdHok (15.02.2023 01:00)

«ПДПЗ» - это музыканты, артисты на ваш веселый праздник. Эти ребята умеют удивлять, восхищать, а их музыка доходит до самой души. В каждый импровизированный концерт музыканты вкладывают душу, весь свой творческий потенциал. Именно поэтому к их пению нет равнодушных. Группу заказывают не только на романтический вечер, если хочется сделать девушке приятное, на помолвку, но и на день рождения, а также юбилей, 8 марта. Креативные, жизнерадостные певцы так и заставляют скорей броситься в пляс. У них не только впечатляющие вокальные данные, сильные голоса, но и умение профессионально играть на инструментах. Певцы раскачают публику, какой бы она не была. Удивительная шоу-программа, профессиональный подход к работе – все это делает любой праздник незабываемым, изюминкой каждого мероприятия. Певцы зададут ритм вечеру и создадут непринужденную и радостную атмосферу. Живая музыка высокого качества подчеркнет торжественность события и станет ожидаемым подарком для каждого гостя. Под такую музыку гости будут радостно общаться, даже самые скромные начнут двигаться в такт. На сайте https://www.dobrzdorov.ru/ (<a href=https://www.dobrzdorov.ru/>живая музыка на день рождения</a> ) ознакомьтесь с репертуаром, а также дополнительной информацией, которая поможет узнать больше о группе. Все ее участники отличаются музыкальным образованием и технически подготовлены. С дискотекой любое мероприятие станет волшебным и душевным. К важным преимуществам заказа группы относят:

- профессиональные музыканты;
- произведет неизгладимые впечатления на гостей;
- приятная стоимость;
- неожиданный и приятный подарок.

Встреча партнеров, друзей, девичник – все эти события заслуживают лучшего музыкального сопровождения, чтобы создать соответствующее настроение. Джаз и классика отлично подойдут для спокойного праздника. Но и для ярких молодежных вечеринок у группы есть свой репертуар. И самое главное, что на каждом мероприятии всегда новая программа, которая составляется под ваши предпочтения, запросы, вкусы. Кроме того, берутся во внимание и запросы гостей. В любом случае праздник удастся. Присоединяйтесь к группе в социальных сетях, поддерживайте репостами, лайками и делитесь информацией с друзьями. Для того чтобы связаться с артистами, необходимо позвонить по указанному телефону либо написать на электронную почту. Воспользуйтесь и вы услугами ансамбля, который скрасит любой праздник, сделает его фееричным.

21108)  Ronaldmic (17.02.2023 16:58)

Inditex suspended Russian operations on March 5, and the deal with Daher would mean the company would exit the country completely. However, the company hinted that its brands might still return to Russia via a “potential collaboration through a franchise agreement” with Daher.
https://omgomgmarket.ssylka-omg.com
Tally of major brands which quit Russia revealedREAD MORE: Tally of major brands which quit Russia revealed
Earlier, Forbes reported, citing company sources, that four Inditex brands, Zara, Pull&Bear, Bershka, and Stradivarius, would return to Russia next spring under new names.

Inditex closed its stores in Russia shortly after the start of Russia’s military operation in Ukraine. Prior to that, more than 500 stores of different brands of the Spanish holding were operating in the country, bringing it about 8.5% of global profits. Inditex’s losses in the event of a complete withdrawal from the Russian market were estimated at $300 million.

<a href=актуальная>правильная ссылка на Омг</a>

21109)  SayarounExend (19.02.2023 03:27)

Заказать номер без флага для автомобиля. полное сопровождение, номер без флага купить. Помощь в оформлении только у нас от 900 рублей.
<a href=https://nomera-bez-flaga.ru/>номер без флага за границей</a>
купить автономер без флага - <a href=http://www.nomera-bez-flaga.ru/>https://nomera-bez-flaga.ru</a>
<a href=https://www.google.sr/url?q=http://nomera-bez-flaga.ru>https://atchs.jp/jump?u=http://nomera-bez-flaga.ru</a>

<a href=http://www.imcpbc.org/informe-del-sindico-del-contribuyente-julio-2017-ccpbc/#comment-18525>Заказать номер без флага для авто. Бесплатная консультация. Регистрационные номера без флага для авто, обращайтесь с доставко по Москве и Московской области.</a> 25d98d4

21110)  StevenElurb (19.02.2023 03:30)

look what i found <a href=https://minecraft-max.com/craft/leggings/11683-leather-pants/>link</a>

21111)  Ervintooff (19.02.2023 04:38)

фартовый веб ресурс <a href=https://igrofania.ru/katalog/2016>онлайн игры 2016</a>

21112)  XueaaaExend (20.02.2023 09:14)

Узнать, какая компания лучше, среди аналогичных в конкретной сфере услуг, сравнение компаний сферы услуг в москве.
<a href=https://rejtingi-kompanij2.ru/>рейтинги компаний</a>
сравнение услуг - <a href=https://rejtingi-kompanij2.ru>https://www.rejtingi-kompanij2.ru</a>
<a href=https://easyfiles.pl/54018/rejtingi-kompanij2.ru>https://astv.ru/redirect?url=http://rejtingi-kompanij2.ru</a>

<a href=https://www.asteriskguru.com/tutorials/sip_nat_oneway_or_no_audio_asterisk.html?name=Rlanzes&email=QuitoCiusep%40pochtaserver.ru&comment=%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%2C%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.%20%0D%0A%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Frejtingi-kompanij2.ru%2F%5D%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%5B%2Furl%5D%20%0D%0A%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20-%20%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Frejtingi-kompanij2.ru%2F%5Dhttp%3A%2F%2Frejtingi-kompanij2.ru%5B%2Furl%5D%20%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fcr.naver.com%2Frd%3Fu%3Dhttp%3A%2F%2Frejtingi-kompanij2.ru%5Dhttps%3A%2F%2Fcse.google.ki%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Frejtingi-kompanij2.ru%5B%2Furl%5D%20%0D%0A%20%0D%0A%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fchurchstate.co%2Fhello-world%23comment-8376%5DC%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%5B%2Furl%5D%20ed953a6%20&img_verification=0220&err=1#cmt>Cравнение компаний сферы услуг в Москве</a> 8d4204f

21113)  RichardGok (20.02.2023 21:42)

<a href=https://blacksprut1darknet.online/>https blacksprut com products</a> - blacksprut ссылка зеркало официальный, блэкспрут ссылка

21114)  Aaronlip (21.02.2023 05:06)

<a href=https://lkraken.cc/>kraken darknet</a> - кракен зеркало онион, кракен рабочее зеркало

21115)  Andrewobjed (21.02.2023 06:16)

<a href=https://blacksprut2darknet.online/>blacksprut com</a> - blacksprut официальный сайт, blacksprut войти

21116)  ClintMut (21.02.2023 21:11)

<a href=https://blacksprut3darknet.online/>blacksprut ссылка зеркало официальный сайт</a> - black sprut отзывы, black sprut вход

21117)  CreinaExend (22.02.2023 10:55)

Шарик в рот бдсм - усилит оргазм.
<a href=https://bdsm-klyap.ru/>кляп фаллос купить</a>
кляп в рот секс шоп - <a href=https://www.bdsm-klyap.ru/>http://www.bdsm-klyap.ru</a>
<a href=http://google.si/url?q=http://bdsm-klyap.ru>http://www.google.cd/url?q=http://bdsm-klyap.ru</a>

<a href=http://albert-schweitzer-haus.com/kontakt/>Бдсм кляп - с помощью него, партнер лишается возможности внятно говорить, любые стоны, крики, вопли становятся значительно тише.</a> 785cf1c

21118)  SylvierExend (22.02.2023 10:55)

Фаллоимитаторы двойные - идеально подходит для мастурбации.
<a href=https://dvoynye-falloimitatory.ru/>купить фаллоимитатор для двойного проникновения</a>
купить фаллоимитатор для двойного проникновения - <a href=https://www.dvoynye-falloimitatory.ru/>http://www.dvoynye-falloimitatory.ru</a>
<a href=https://google.co.nz/url?q=http://dvoynye-falloimitatory.ru>http://google.kz/url?q=http://dvoynye-falloimitatory.ru</a>

<a href=https://mitsubishi-motors.com.co/blog/camionetas-mitsubishi-modelos-2022/#comment-55069>Фаллоимитатор двухсторонний - помогают получить новые впечатления, а также приобрести новый опыт в сексуальных играх со своим партнером.</a> b785cf1

21119)  Gregoryorall (22.02.2023 21:46)

<a href=https://sovagg.com/>сова гг</a> - сова обмен, sova обменник

21120)  VariannaExend (24.02.2023 00:14)

Кончающие фаллоимитаторы - самый популярный товар.
<a href=https://konchayushie-falloimitatory.ru/>кончающий фаллоимитатор</a>
кончающие фаллоимитаторы - <a href=http://konchayushie-falloimitatory.ru/>http://konchayushie-falloimitatory.ru</a>
<a href=https://www.google.td/url?q=https://konchayushie-falloimitatory.ru>https://google.gr/url?q=http://konchayushie-falloimitatory.ru</a>

<a href=https://jakuma.pl/furminator-dla-kota/#comment-8508>Кончающие фаллоимитаторы - сейчас можно найти изобилие абсолютно разных форм и размеров, имитирующих настоящий мужской орган или совершенно оригинального дизайна.</a> 2_317a1

«   1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek