Léčba homosexuality související s kongenitální adrenální hyperplazií

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/lecba-homosexuality-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

Téma léčby či údajné neléčitelnosti homosexuality otevřu poněkud netradičním způsobem. Nebudu se snažit pokrýt celé spektrum problematiky, ale proberu poruchu, se kterou je homosexualita úzce spojena a která obecně naznačí, že homosexuality lze vědecky zkoumat i léčit. Aby bylo zřejmé, s jakým typem tvrzení vedu polemiku a že se nejedná o protivníka vymyšleného, uvedu nejprve jeden konkrétní příklad.

V oficiálních dokumentech Ministerstva školství se běžně dočítáme, že homosexualitu nelze léčit. Například v materiálu „Problematika dětské pornografie a její prevence ve škole“ (2003) uvádí autoři kapitoly o homosexualitě, Petr Kaňka a Andrea Scheansová:

„Homosexualita bývá definována jako „trvalá citová a erotická preference osob stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nezvolený stav, charakterizovaný tím, že jeho nositel je pohlavně přitahován a vzrušován převážně či výlučně osobami stejného pohlaví“ (Pondělíčková, Brzek 1992).“
„Ačkoli přesná příčina není stále zcela jasná, o neléčitelnosti této odchylky již není pochyb.“ http://andreascheansova.cz/wp-content/uploads/2013/02/problematika-detske-pornografie-a-jeji-prevence-na-skole.pdf

Pokud autoři trvají na striktní definici, v té podobě, že homosexualita je celoživotní - neměnný – neléčitelný stav, tak by museli především radikálně slevit z 2 – 5 % homosexuálů v populaci, které sami uvádějí, či z obvykle používaných 4 %. Dostali by se potom na hodnoty okolo 1 %, což ale z taktických důvodů nečiní, protože by tím snižovali význam homosexuální komunity a důležitost řešení jejích problémů. Skutečným zastoupením homosexuálů v populaci se zabývám v článku „Mýtus 4 %“.

Další problém však mají v tom, že dnes již známe konkrétní druh nemoci, která často vede k homosexualitě a kterou nejen že lze léčit, ale ona se již několik let skutečně léčí. Tato nemoc se jmenuje Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) a navzdory tomu, že se vyskytuje poměrně vzácně, v Čechách zhruba u jednoho dítěte z 10.000, se jí dostalo značné mediální pozornosti. Homosexuální komunita totiž na jakoukoli zmínku o léčitelnosti reaguje velmi podrážděně. Důvodů je více a jedním z nich je (byť to asi není ústřední důvod) nepochybně děs gayů nad hrozbou omezení přísunu pubertálních chlapců a mladých mužů, kteří jsou mezi gayi nejvyhledávanějším artiklem. Uvedu zde dvě ukázky takové nervózní reakce, které potvrzují, že léčba homosexuality, konkrétně lesbianismu spojeného s kongenitální adrenální hyperplazií je možná, již několik let probíhá a je v homosexuální komunitě vnímaná jako vážná hrozba. První z nich je článek Davida Barrebyho „Úsvit anti-gay eugeniky?“, který doprovodil obrazem Gustava Doré Vyhnání Ismaela a jeho matky:

The Dawn of Anti-Gay Eugenics?

David Berreby August 18, 2010

Léčba homosexuality 01

Expulsion of Ishmael and His Mother by Abraham

Jako další ukázku ještě uvádím výřez ze stránky butch a dyke leseb, kde vidíme v nadpisu dramatické výkřiky znepokojení jako:

Eliminace lesbianismu a butchismu u žen

Toto je velmi znepokojující a hrozba pro všechny ženy, dyke i butch!!!

Sexuologové léčí těhotné ženy experimentálním lékem kvůli prevenci lesbianismu
Léčba homosexuality 02
ZDROJ

Kongenitální adrenální hyperplazie je onemocnění, které vede k nadprodukci mužských pohlavních hormonů a tím k maskulinizaci (pomužštění) dívek. Popisem nemoci samotné se zde nebudu zabývat, protože jej lze snadno najít na celé řadě stránek, např. konkrétně ve vztahu k této problematice.

Léčba kongenitální adrenální hyperplazie se provádí i v Čechách, jak popisuje např. doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. z 2. dětské kliniky v Praze – Motole:

4. 4. Prenatální diagnostika 
má významné místo při další graviditě u rodin se známým výskytem kongenitální adrenální hyperplázie (CAH). Prenatální léčba pomocí dexametazonu podávaného matce umožňuje zmírnit virilizaci genitálu u postiženého ženského plodu. Efektu lze dosáhnout jen tehdy, pokud je léčba zahájena co nejdříve po průkazu gravidity (v ideálním případě již mezi 3.-4. týdnem). Za méně rizikovou než odběr choriových klků se v prenatální diagnostice pokládá časná amniocentéza (na některých pracovištích možná již v 11. týdnu gravidity). Kromě karyotypu se provádí cílené stanovení HLA či DNA analýza k detekci CAR. Při časné amniocentéze lze vyšetřit nejen buňky, ale též stanovit koncentraci 17a-hydroxyprogesteronu, testosteronu a případně i dalších steroidů v plodové vodě. U mužských plodů a u ženských nepostižených plodů se prenatální léčba ukončuje, u postižených ženských plodů léčba pokračuje až do porodu.
ZDROJ

Léčba dexametazonem je kontroverzní nejen proto, že jsou při ní uváděna zvýšená rizika rozštěpu patra a dalších poruch, ale především právě proto, že v jejím důsledku z jedince postiženého CAH s ženskou chromozomální výbavou XX vyroste typická dívka a ne (částečně) maskulinizovaná lesba (jen někdy).

Samozřejmě se zatím jedná jen o malý zlomek populace leseb, ale vyvrací kategorické tvrzení, že homosexualitu nelze léčit. Na tomto příkladu vidíme, jak je nesmyslná, až směšná argumentace, kterou nám zde představuje výrok Kaňky a Scheansové z publikace Ministerstva školství: „Ačkoli přesná příčina není stále zcela jasná, o neléčitelnosti této odchylky již není pochyb.“ Co když jsou některé typy homosexuality způsobené nadbytkem, nebo naopak nedostatkem pohlavních hormonů v některých fázích nitroděložního vývoje? Nebo vlivem netypické exprese genů v důsledku epigenetických značek? Je vůbec možné tvrdit, že je nějaká nemoc či porucha neléčitelná? Zejména v době, kdy máme zmapován lidský genom a medicína zaznamenává rychlé pokroky v léčbě spousty nemocí, se kterými si dřívější lékaři nevěděli rady?

Samozřejmě že problematika je nesmírně komplexní a stále jen málo probádaná. Avšak absurdita výroku, ve kterém Kaňka a Scheansová tvrdí, že příčina není stále přesně známá a zároveň suverénně prohlašují, že o neléčitelnosti již není pochyb, je zjevná i bez odborných znalostí embryologie, endokrinologie a dalších oborů. Taková tvrzení jsou dnes prezentována v materiálech pro školy zcela běžně a to že zní z úst těch, kteří se s oblibou zaštiťují nejnovějšími poznatky vědy, není vůbec překvapivé.

Pro zajímavost uvedu ještě další příklad, tentokrát mužské homosexuality, která není léčena, ale odstraňována z populace eugenickým programem potratů na základě prenatální diagnostiky. Jedná se o syndrom XYY, též nazývaný Jacobsův syndrom, nebo syndrom supermuže. Syndrom supermuže se mu říká proto, že tito lidé mají dva mužské pohlavní chromozomy Y místo jednoho. Podrobnější informace o výskytu homosexuality u takto postižených mužů se těžko hledají, ale např. ve starší publikaci Johna Moneyho se uvádí, že z šestnácti mužů, u kterých byla známa jejich sexuální orientace bylo 7 bisexuálních, 7 homosexuálních a 2 heterosexuálních. ZDROJ

Podle studie z roku 2006 je ve Spojených státech 57% XYY mužů odstraňováno z populace pomocí potratů.

Zatím jsem nezaznamenal projevy zděšení ze strany homosexuální komunity nad tímto útokem proti vlastní komunitě. Buď si toho dosud nevšimli, nebo se tomuto tématu úzkostlivě vyhýbají. Je totiž určitou ironií osudu, že stoupenci potratů a homosexuality se rekrutují z těch samých kruhů a navíc mnozí potratáři měli zároveň blízko k eugenice. (Z průhledných důvodů se po II. světové válce k eugenice obvykle nehlásí, nebo pro to používají jiné termíny, než například eugenické potraty.)

Pokrytectví všech, kteří s podivuhodnou sebejistotou prohlašují, že homosexualitu nelze léčit vyšlo najevo například při sporu o výzkum homosexuálních ovcí na Oregonské univerzitě v roce 2006, ve kterém se výrazně angažovala též lesba Martina Navrátilová. Cituji z článku:

„Tenistka Martina Navrátilová se postavila do čela boje proti výzkumu homosexuálních ovcí na Oregonské universitě. Ta zjišťuje, jak lze homosexuální sklony ovcí potlačovat. Američtí homosexuálové se obávají, že by se výsledky mohly použít při potlačování homosexuality u lidí."

Lavinu protestů spustila právě Navrátilová, která už desítky let bojuje za práva homosexuálů, ale je také členkou radikální organizace na ochranu zvířat Peta. V otevřeném dopise obvinila biologa Charlese Roselliho, že jeho pokusy mohou vyústit k "metodě umělého ovlivňování sexuální orientace".

„Pokud by se skutečně podařilo nalézt biologické důvody homosexuality, mohli by se konzervativní zákonodárci pokoušet měnit homosexuální sklony u nedospělých jedinců, uvedl jeden z právníků Andrew Sullivan. Ba co více, mohlo by podle něj docházet i k protihomosexuálním genetickým zásahům.“

Kam asi zmizela sebejistota ideologů homosexuality, že je tato porucha neléčitelná? Ti zasvěcenější samozřejmě dobře ví, že taková prohlášení jsou holým nesmyslem. Jejich sebejistota spočívá spíše v tom, že v okruhu západního světa mají tak drtivou mocenskou převahu, že si mohou s klidem dovolit současně tvrdit, že homosexualitu nelze léčit a zároveň vést zastrašovací kampaně proti vědcům, z jejichž výzkumů by mohly poznatky umožňující léčbu vzejít. Současný člověk je ideálně připraven všeprostupující filosofií relativismu akceptovat vzájemně se vylučující tvrzení jako pravdivá a ani po souvislostech příliš nepátrat.

Díky enormní síle homosexuální lobby je od vyřazení homosexuality ze seznamu nemocí obtížné získávat granty na výzkum homosexuality, který by mohl vést k publikaci nějakých nežádoucích faktů. Stoupenci homosexuality dobře ví, že vědecký výzkum nemohou úplně zastavit, ale i tak se jej snaží alespoň brzdit. Bohužel jsou v tom dost úspěšní.

V závěru bych se chtěl omluvit všem lidem, kteří v sobě nesou syndrom CAH nebo XYY, i jejich rodičům, za zjednodušené a bezskrupulózně uváděné informace o těchto syndromech. Proto znovu zdůrazňuji, že přesný popis těchto syndromů je třeba studovat na odborných stránkách, protože tento článek řeší pouze jeden aspekt zmíněné problematiky a z důvodu stručnosti jej záměrně nechci zatěžovat mnohastránkovým popisem odborných detailů. Potřeba psát články jako je tento, je vyvolána bezuzdným řáděním homosexuální lobby, která zneužívá lidí s postiženími a na druhé straně citlivosti zdravých lidí vychovaných v lásce k bližnímu, k prosazování svých zištných a společensky škodlivých zájmů. Dělají to tím způsobem, že s odvoláním na poměrně malý počet lidí skutečně postižených a objektivně neschopných ovládat v některých aspektech své chování se domáhají legalizace a legitimizace zvrhlého, škodlivého, ubližujícího a ve svých důsledcích ekonomicky nákladného jednání pro celé zástupy egoistických, narcistních, hypersexuálních, priapických jedinců. Proto se také snaží tak úporně dokázat dědičnost, nebo aspoň vrozenost homosexuality, aby mohli využít status menšiny, která za své chování není zodpovědná, ale jdou ještě dále, když požadují aby jejich chování bylo akceptováno jako normální. K postiženým lidem je totiž společnost citlivá a tolerantní, jako v případě zlodějíčků – kleptomanů a dokonce i třeba vrahů jednajících v nepříčetnosti kvůli paranoidní schizofrenii.

Jedním z účelů této stránky je oddělit ty, kteří se musí v životě vypořádávat s nezaviněnými problémy, ale berou při tom ohled na své okolí, od těch, kteří také mohou mít různé potíže, ale řeší je bezohledně, na úkor druhých, nekonečným eskalováním požadavků a často svým chováním problémy pouze stupňují a ubližují jiným.

Dnes by byl dostatečný prostor pro diferenciaci postojů a toleranci k těm, kterým současná medicína nedokáže poradit a jejichž sexuální chování je nebezpečné pro okolí například v souvislosti s autismem, nebo nepřekračují určité meze nebezpečnosti pro ostatní, a mnoho dalších situací. (Tolerance samozřejmě neznamená rezignaci na ochranu společnosti.) Jinak to ani filosofická koncepce přirozeného zákona nepřipouští. Bohužel kvůli urputnému odporu homosexuální lobby vůči medikalizaci homosexuality, vědeckému výzkumu homosexuality a záměrnému matení situace propagandou, důležité informace pro diferenciaci postojů chybí, nebo se jeví nejisté. Za takové situace není možné vypustit z vězení 20 zločinců kvůli tomu, že u jednoho z nich došlo k záměně vzorku DNA, ale my nevíme, u kterého z nich se to stalo. Vzhledem ke statisticky vysokému procentu recidiv totiž lze snadno vypočítat, že na jednoho zachráněného člověka by následně připadlo několik vražd, znásilnění a ublížení na zdraví. Základní pravidla racionality a spravedlnosti nám říkají, že o lidských životech nikdo nemá právo svévolně rozhodovat. Nebylo by prostě rozumné, a tím pádem ani spravedlivé, nechat zemřít pět lidí výměnou za záchranu jednoho.

Problematiku léčby a prevence homosexuality pro tuto chvíli uzavřu, protože pro další diskusi na toto téma je nutné si vytvořit předpoklady tím, že proberu dosavadní vědecké poznatky o příčinách a podstatě homosexuality.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

4201)  Clieeundix (06.09.2018 16:09)

If you! want something startup new? Look at this offer. Only here the choice of hot pussy girls for every unique guy and completely free! They are obedient slaves, they will and want do everything you command !
http://gov.shortcm.li/kings1#N57

4202)  Clieeundix (24.09.2018 01:32)

Why you prefer something new? Look at this link. Only there the choice of wettest pussies for every unique guy and completely free! They are responsible slaves, they will and want perform anything you order !
http://gov.shortcm.li/kings1#X52

4203)  MatBync (03.10.2018 17:09)

Amoxicillin Ingredients <a href=http://buyciali.com>cialis prices</a> Amoxicillin For Dental Abscess Levitra Best Prices

4204)  Online Payday Loan (07.10.2018 23:14)

installment payday loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">small short term loans</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>

4205)  Speedy Cash (09.10.2018 13:13)

online loans for bad credit <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">loan with bad credit</a> bad credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>

4206)  Pay Day Loans (11.10.2018 08:46)

loan no credit check <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">loans in dallas tx</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>payday loans in corpus christi</a>

4207)  A Payday Loan (11.10.2018 17:55)

loan poor credit <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">bad credit loans</a> poor credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>

4208)  Payday Express (13.10.2018 03:42)

secure payday loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">bad credit loans</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>bad credit loans direct lenders</a>

4209)  Loan (14.10.2018 13:07)

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">bad credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>how to get cash fast</a>

4210)  Online Loans (15.10.2018 17:41)

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">poor credit loans</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>payday loans online same day</a>

4211)  Online Payday Loan (17.10.2018 02:28)

personal loans online no credit check <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">bad credit loans direct lenders</a> no credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>loan finder</a>

4212)  Online Payday Loans (18.10.2018 09:50)

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> bad credit loans direct lenders <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a>

4213)  GlennAlmom (18.10.2018 20:21)

cialis single dosage and timing
cialis coupon 2016
onhoxte@mail.ru
maximum safe dosage of cialis

4214)  Online Loans (19.10.2018 16:21)

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">poor credit loans</a> payday loans vancouver bc <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans</a>

4215)  CharlesHax (04.01.2019 02:55)

fildena 100 mg from india
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
fildena india
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena citrate 50mg

4216)  CharlesHax (04.01.2019 07:37)

fildena
<a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
fildena work
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
fildena 50 review

4217)  Michaelnof (04.01.2019 14:40)

kamagra oral jelly sildenafil
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly sildenafil vol 3
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra store

4218)  Michaelnof (04.01.2019 15:18)

kamagra 100mg oral jelly uk
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
chewable kamagra polo 100mg
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
buy kamagra oral jelly online usa

4219)  StevenCaw (05.01.2019 03:43)

viagra coupons 75 off
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
viagra with dapoxetine review
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
buy real viagra levitra cialis online edrugstore.md

4220)  Michaelnof (05.01.2019 11:58)

kamagra jelly 100mg
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra jelly reviews
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra stores

4221)  Jamesglors (05.01.2019 19:30)

sildenafil citrate tablets ip 100 mg india
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate pricing
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
generic sildenafil citrate 100mg india

4222)  StevenCaw (05.01.2019 21:14)

viagra bula anvisa
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
viagra generic availability sildenafil citrate) 100mg
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
cialis vs viagra vs levitra dosage reviews

4223)  Jamesglors (05.01.2019 22:01)

sildenafil citrate 100mg reviews
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate chewable tablets 100 mg
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate usage

4224)  CharlesHax (05.01.2019 22:59)

fildena 100 mg fast acting reviews
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 100 mg direction
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
buy fildena 100 cheap

4225)  DavidNok (06.01.2019 08:21)

fildena 100 mg online
<a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
usa fildena 50mg
<a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
fildena 150mg/100mg/50mg/25mgcheap fidena otc

4226)  DavidNok (06.01.2019 13:16)

fildena 100 mg reviews
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 100 mg cheap
<a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
fildena india

4227)  WilliamGok (06.01.2019 19:37)

kamagra oral jelly gunstig kaufen deutschland
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly sildenafil
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra 100mg oral jelly uk

4228)  WilliamGok (06.01.2019 20:14)

kamagra forum hr
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra chewable 100 mg reviews
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra 100 tablets usage

4229)  RobertVioca (07.01.2019 05:06)

viagra feminino vendido no brasil
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
viagra preço farmacia
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
viagra commercial actress names

4230)  RobertVioca (07.01.2019 07:58)

cheap generic viagra in canada
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra super active generic
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
viagra soft tabs 100mg

4231)  WilliamGok (07.01.2019 14:47)

kamagra oral jelly directions use
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra oral jelly india manufacturer
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra oral jelly cvs

4232)  Josephtes (07.01.2019 21:10)

sildenafil citrate 100mg troche reviews
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate dosing
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate 20 mg price

4233)  Josephtes (07.01.2019 23:55)

sildenafil citrate 100mg costco
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
sildenafil citrate pricing
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
lowest price ever sildenafil citrate 100mg

4234)  RobertVioca (08.01.2019 00:03)

viagra side effects webmd
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
name of generic for viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
viagra effects on the heart

4235)  DavidNok (08.01.2019 01:28)

fildena 100 reviews
<a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
fildena
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 100 mg from india

4236)  DelbertPrerb (08.01.2019 10:43)

fildena 50
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 50 india
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 100 mg cheap

4237)  DelbertPrerb (08.01.2019 15:32)

fildena work
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
usa fildena 50mg
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 150mg dose from fortune healthcare

4238)  Josephtes (08.01.2019 15:46)

sildenafil citrate tablets 50mg
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
what are sildenafil citrate tablets ip
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate 20mg tabs amne

4239)  Phillipcrync (08.01.2019 21:15)

kamagra oral jelly kaufen per nachnahme
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra oral jelly price in india
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra 100 oral jelly how to use

4240)  Phillipcrync (08.01.2019 21:52)

kamagra oral jelly come si usa
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
buy kamagra oral jelly online usa
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
the kamagra store scam

«   1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 123   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek