Dětská homosexuální prostituce a homosexuální prostituce dospívajících

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/detska-homosexualni-prostituce-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

Charles Thomas Swinscow, 15 let. Chlapec, který pracoval v bordelu pro bohaté londýnské homosexuály. Skandál, u jehož zrodu stál, vzbudil značné rozhořčení britské společnosti a měl velký vliv na soudní proces s pederastem Wildem. (Cleveland Street scandal 1889).

Henry Labouchère z radikálního křídla Liberální strany, který byl horlivým odpůrcem homosexuality, vedl v důsledku Cleveland Street skandálu úspěšnou kampaň za trestnost homosexuálního chování, která byla uzákoněna v dodatku trestního zákoníku nazývaném Labouchère Amendment 1885. Podle Labouchèreho dodatku byl souzen též Alan Turing.
Dětská homosexuální prostituce 01
Homosexuální prostituce se podobně jako jiné jevy spojené s homosexualitou výrazně odlišuje od prostituce heterosexuální. Jak je obvyklé u homosexuality, tak hlavní odchylka spočívá ve vysokém počtu mladých chlapců v poměru k počtu jejich homosexuálních a bisexuálních zákazníků (3,6 %).
Zjednodušeně můžeme říci, že celá polovina prostituujících dětí, dospívajících a mladých dospělých obou pohlaví pracuje pro uspokojení 3,6 % mužské populace a druhá polovina pracuje pro zbývajících 96,4 % heterosexuálních mužů. Některé studie ukazují, že pro uspokojení 3,6% menšiny pracuje dokonce ještě mnohem větší podíl prostituujících dětí a dospívajících. Ve studii norských dětí ve věku 14 – 17 let se věnovalo prostituci 1,4 %, z toho třikrát více chlapců, než dívek; (Pedersen & Hegna, 2003), přičemž podíl ženských zákazníků prostitutů je malý.

Navíc je třeba vzít v úvahu i to, že v té 3,6% homo/bisexuální skupině je též podmnožina 1,4% bisexuálů, kteří nepochybně využívají též prostituující dívky a správně bychom jim měli připočíst na vrub i část ženské prostituce. Na druhé straně z výzkumů není jasné, zda zákazníky nejsou i příležitostní homosexuálové, kteří také patří do skupiny MSM (muži kteří mají sex s muži). Potom bychom museli uvažovat s jejich podílem poněkud vyšším, například podle studie Spencera Lieba je to 6,4 %.

Další významná odchylka spočívá též v nízkém věku chlapců poskytujících sexuální služby homosexuálům. Často se jedná ještě o děti jen málo přes deset let věku. Není správné přistupovat na snahu homosexuální lobby vymezit definici dítěte na dobu před začátkem puberty, která začínala u dívek ve věku 10 – 11 let a u chlapců ve věku 11- 12 let. Podle nových studií věk začátku puberty u evropských dívek klesl dokonce pod deset let. Jedná se pouze o průhlednou snahu zbavit se jakýchkoliv označení s prefixem –pedo, protože pedofil je vnímán jako cosi nižšího než člověk, subhuman, monstrum zasluhující ty nejtěžší tresty. V případě pedofilů má i značná část veřejnosti pochopení pro spoluvězně, kteří berou výkon spravedlnosti do vlastních rukou. Jak uvidíme dále, tak na tuto hru se zužováním definice dítěte na období před začátkem puberty nepřistupuje ani studie John Jay College of Criminal Justice.


Pod pojmem homosexuání prostituce zde budu zahrnovat i typ sexuálních styků, kdy prostitut, který je sám orientovaný převážně na ženy, tedy heterosexuálně, poskytuje služby za peníze homosexuálům. Velká část dětí a dospívajících chlapců, kteří si opatřují peníze poskytováním různých druhů sexuálních služeb dospělým homosexuálům a bisexuálům, je ve skutečnosti jednoznačně heterosexuálně orientovaných. Proto je homosexuální prostituce vedle bisexuality dalším důležitým kanálem, kterým se z prostředí homosexuální komunity šíří pohlavní nemoci, ale i způsoby chování a mentalita, do většinové heterosexuální společnosti. A to právě mezi dětmi a dospívajícími, kteří před sebou největší potenciál k dalšímu šíření nemocí.


Proto také pokud mluvíme o mladých chlapcích, mnohdy ještě dětech, poskytujících služby dospělým homo/bi/polysexuálům, není praktické mluvit o homosexuálních prostitutech, protože to evokuje dojem, že se jedná o mladé chlapce, kteří se sami cítí sexuální přitažlivost k osobám stejného pohlaví. Proto je lepší o nich mluvit jako o prostitutech poskytujících služby homosexuálům, nebo podle jejich věku jako o dětech zneužívaných k homosexuální prostituci.

Studie komerčního sexuálního využívání dětí v New Yorku

Tato studie byla provedena renomovanou institucí John Jay College of Criminal Justice, která je součástí City University of New York sídlící v New Yorku. Studie z roku 2008 má název:

Commercial Sexual Exploitation of Children in New York City, Volume One: The CSEC Population in New York City: Size, Characteristics, and Needs, což v češtině znamená:

Komerční sexuální využívání dětí ve městě New York, první díl: Populace CSEC (komerčně sexuálně využívaných dětí) ve městě New York, její velikost, charakteristika a potřeby.

V úvodu je třeba zdůraznit, že pro potřeby této studie jsou za komerčně sexuálně využívané děti považováni všichni, komu je méně, než 18 let. Slovo dítě, chlapec = řecky pais (podobně jako ve slově pediatr) je zde s klidem využíváno.

Studie došla k řadě překvapivých závěrů. Prvním z nich je skutečnost, že nadpoloviční část dětí využívaných k prostituci jsou chlapci. V následující tabulce vidíme údaje, které jsou částečně odlišné. V prvním řádku je celkový počet dětí vybraných do studie, kde je převaha chlapců výraznější, 177 : 106 děvčatům. V druhém řádku je odhadovaný poměr v populaci mezi chlapci a děvčaty 53,5 % : 42 %. (zbývajících 4,5 % jsou transgendeři). Autoři studie na jedné straně uvádí, že část chlapců vyřadili ze studie pro nevěrohodnost, avšak na druhé straně chlapci, kteří se hlásili do studie, převyšovali počet dívek do té míry, že přistoupili k omezování počtu chlapců. Začali naléhat na zkoumané děti, aby dávali kupony (nábor pomocí metody sněhové koule - snowball sampling) pouze dívkám, zvláště těm, které mají pasáky. Krátce poté dokonce přestali přijímat na pohovory chlapce úplně a v pohovorech pokračovali pouze s dívkami a transgendery.

Dětská homosexuální prostituce 02


Total distribution of recruits = celkový počet účastníků výzkumu

Estimated Population Proportions = odhadovaný poměr podle pohlaví v populaci

Sample Population Proportions = poměr podle pohlaví ve vzorku populace

Pokud jde o pohlaví zákazníků, tak téměř všechny děti uvedly, že měly převážně mužské zákazníky. 11 % dívek a 40 % chlapců však uvedlo, že měli též ženské zákaznice, včetně 14 chlapců, kteří řekli, že pracovali výlučně pro ženy. Počet dívek, které poskytovaly sexuální služby lesbám, byl překvapivě velký vzhledem k tomu, že procento leseb v populaci se obvykle uvádí 1,1 % a bisexuálních žen 2,2 %. Autoři studie uvádí jako překvapivých i 40% chlapců, kteří měli též ženské klientky, ale upozorňují, že považují odhady chlapců za významně nafouknuté. Chlapci totiž téměř vždy konstatovali, že mají více klientů mužů než žen. Pro ty chlapce, kteří sami nebyli homosexuální, nebo se chtěli vyhnout stigmatu spojenému s homosexualitou, však bylo obtížné připustit, že jejich klientela byla výlučně mužská. Autoři výzkumu se domnívají, že se pouze snažili zamlžit tuto skutečnost, zřejmě i sami před sebou tím, že prohlašují, že pracovali pro obě pohlaví. Uvádějí příklad osmnáctiletého bílého chlapce ze Staten Islandu, který řekl: „Chodím hlavně s holkami, ale nenechám si to dělat do zadku a nedělám to jiným orálně. Ale dělám to jiným chlapům do zadku a nechávám chlapy, aby to dělali orálně mě.“ Výzkumníci se domnívají, že chtěl po pravdě říci, že poskytuje sexuální služby mužům i ženám, ale nechtěl zpochybňovat svojí vlastní sexualitu a sexuální orientaci.


Je pravděpodobné, že zde narážíme na esenciální rozdělení známé již od starověku, rozdělení na erasty a eromeny, pronikající a přijímající. Ta druhá pozice, přijímajícího (eromena), nebyla přijatelná ani pro starověké řecké muže, ani pro německou Gemeinschaft der Eigenen zdůrazňující supermaskulinitu.


Pokud jde o věk, kdy se děti začaly věnovat prostituci, tak v této studii nenacházíme tak výrazné rozdíly mezi pohlavími, ale i tak ve věku 13 let a méně začalo s prostitucí 19 % chlapců oproti 15 % dívek. U chlapců pozorujeme dvouvrcholovou křivku, se kterou se setkáme i v případě sexuálního zneužívání chlapců.

Dětská homosexuální prostituce 03


Dalším překvapivým výsledkem této studie je skutečnost, že jen 16,2% dívek začalo prostituovat prostřednictvím pasáků (market facilitator) a téměř žádní chlapci, pouhých 0,9%.

Dětská homosexuální prostituce 04

How youth Got Involved - Jak se dítě dostalo k prostituci

Customer Approched Me – Oslovil mě zákazník

Market Facilitator – Pasák

Homeless – Bez domova

Relative – Příbuzný

I Approached Customer – Já jsem oslovil zákazníka

Studie boří celou řadu mýtů ohledně prostituce. Spoluautor studie Ric Curtis píše, že se setkával s nepřátelskou reakcí ze strany různých organizací na ochranu prostitutek a vládních agentur, které zaměřují svoje úsilí na boj s pasáky. Pochopitelně, vždyť studie ukazuje, že pouze 16 % dívek pracuje prostřednictvím pasáků a pokud počítáme všechny děti dohromady, tak je to pouhých 8 %. Navíc se prakticky žádná z těchto organizací nezaměřuje na ochranu chlapců. Přitom Ric Curtis uvádí, že nejvíce poškozené (viktimizované) děti, se kterými se setkal, byli chlapci, speciálně hererosexuální (straight) chlapci. Znamená to tedy, že většina těchto “zasloužilých” organizací se z jakýchsi nezveřejněných důvodů vyhybá problémům 92 % dětí! (převážně chlapců a potom dívek prostituujících bez pasáků.) V publikaci se navíc píše, že mnoho dívek pochází z problematického prostředí a pasáka často považovaly za prvního člověka, který s nimi zacházel s “láskou” a “respektem”. Proto asi ani pro většinu z 16 % dívek, které si vydělávají prostitucí, nebude pasák tou hlavní příčinou, proč se tak chovají


Někdo by mohl namítnout, že se o této problematice nevědělo, avšak vidíme, že i po vydání této publikace v roce 2008, je ticho po pěšině. Navíc sami autoři studie uvádějí starší vědecké práce, které také ukazovaly na vysoký podíl mužské prostituce ve Spojených státech (Spangenberg, 2001; Finklehor & Ormrod, 2004; Estes & Weiner, 2002; Weisberg, 1985; and West, 1993). Později budu také psát o studiích z jiných zemí, které dospěly k podobným výsledkům.


Dosavadní prezentace prostituce jako jevu, kdy se ženy stávají obětí mužských pasáků, tak slouží k zamaskování toho, že oběti mezi dětmi a dospívajícími jsou spíše mužského pohlaví. Navíc většinou nejsou obětí pasáků, ale homosexuálů, bisexuálů a především vlivné homosexuální lobby. Tito mocní zločinci mají dostatečné prostředky na to, aby celou hrůzu homosexuální prostituce před veřejností kryli a ponechávali děti a mladé chlapce jako kořist nenasytným homosexuálním predátorům.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

41)  cialis generic (03.10.2021 03:34)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a> cialis price

42)  cheap cialis (07.10.2021 14:37)

https://cialiswithdapoxetine.com/ buy cialis usa

43)  cialis 20 mg (08.10.2021 00:46)

cialis alternative https://cialiswithdapoxetine.com/

44)  cialis generic (14.10.2021 09:03)

buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a>

45)  cialis without a doctor prescription (21.10.2021 00:58)

cialis without a doctor prescription <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a>

46)  fastest delivery of cialis (24.10.2021 07:06)

cialis 20mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a>

47)  cialis coupon (27.10.2021 11:08)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a> cialis alternative

48)  cialis tablets (30.10.2021 17:28)

cialis alternative https://cialiswithdapoxetine.com/

49)  cialis alternative (03.11.2021 00:02)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a> cialis 20mg

50)  cialis 20mg (06.11.2021 07:15)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a> cialis alternative

51)  cialis without a doctor prescription (09.11.2021 14:17)

cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a>

52)  cialis generic (10.11.2021 11:45)

cialis generic https://cialiswithdapoxetine.com/

53)  buy cialis usa (13.11.2021 03:40)

cialis 20mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a>

54)  cialis coupon (16.11.2021 16:50)

cialis 20mg https://cialiswithdapoxetine.com/

55)  can ubuy cialis on streets (20.11.2021 05:19)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a> cialis price

56)  buy cialis usa (23.11.2021 10:46)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis without a doctor prescription

57)  best prices for cialis 20mg (27.11.2021 02:21)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis dosage

58)  cialis alternative (04.12.2021 09:41)

buy cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

59)  cialis pills (08.12.2021 08:24)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a> cialis price

60)  cialis alternative (08.12.2021 19:32)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a> cialis 20 mg

61)  buy cialis usa (11.12.2021 19:48)

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a>

62)  cialis online (16.12.2021 02:34)

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a>

63)  cialis 20 mg (19.12.2021 12:31)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a> cialis dosage

64)  can i take cialis with daxpoteine (24.12.2021 14:02)

cialis dosage https://cialiswithdapoxetine.com/

65)  cialis pills (28.12.2021 20:07)

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a>

66)  Janknadohola (08.02.2022 01:43)

<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin 18mg
</a>

67)  Janknadohola (11.02.2022 11:35)

<a href="https://stromectoleth.com/">generic stromectol
</a>

68)  zezkdd (06.05.2022 14:02)

arthritis medication hydroxychloroquine <a href="https://keys-chloroquinehydro.com/#">chlorochin</a>

69)  ztlrjhyz (01.06.2022 06:12)

<a href="http://erythromycin1m.com/#">erythromycin estolate</a> erythromycin uses

70)  seipse (25.09.2022 19:29)

<a href="https://kilovermek.es/limonlu-su-icmek-cilde-iyi-gelir-mi/">Limonlu su içmek cilde iyi gelir mi?</a>

71)  narporie (10.10.2022 02:04)

eukroma-plus cream 2%/0.025%/ 0.1 % cream https://candipharm.com/search?text=eukroma-plus.cream.2%25%2f0.025%25%2f.0.1.%25.cream

72)  narporie (13.10.2022 09:11)

proscar dosage <a href="https://candipharm.com/search?text=proscar+dosage">proscar dosage</a>

73)  LgoPKCC (15.11.2022 06:12)

Drug information for patients. What side effects?
<a href="https://zithromax4us.top">buying zithromax</a> in the USA
Everything information about medicament. Read now.

74)  candipharm (11.12.2022 16:21)

<a href="http://www.candipharm.com/#
">http://www.candipharm.com/#</a>

75)  zoot (12.12.2022 03:20)

<a href="http://www.candipharm.com/#
">candipharm</a>

76)  zoot (16.12.2022 00:03)

<a href="http://candipharm.com/
">http://candipharm.com/</a>

77)  MorrisExpop (25.12.2022 09:36)

https://www.hydroxychloroquinex.com/ generic aralen online

78)  MorrisExpop (25.12.2022 20:18)

hydroxychloroquine canada http://hydroxychloroquinex.com/

79)  MorrisExpop (29.12.2022 02:44)

<a href="https://hydroxychloroquinex.com/">cheap aralen</a>

80)  KevinHIC (20.08.2023 04:13)

tab cialis 10mg tadalafilise.cyou/#

«   1 2 3   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek